HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 712.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

[
volstrekt onbeteekenend zgn, om over iemands geschikt- ,
heid te oordeclen. Dit nu is, naar sehrgvers inzien, zeer i
onjuist. Vel is waar, is iemand, die als Luitenant ter
Zee le klasse, of Kapitein Luitenant ter Zee, slechts zes
maanden, als ie Officier of Kommandant, buitengaats heeft
gediend, daarom alleen nog volstrekt niet geschikt voor
bevordering; maar hij is· dan toch weder eens aan boord i
en in zee geweest, en heeft in die zes maanden, die lang lf
genoeg zgn om een schip goed of slecht te maken, kun-
nen toonen,of hg, in den langen tgd, dien hg aan den wal
heeft doorgebragt, door theoretische studie heeft getracht
te vergoeden, wat hem, door het gemis van dagelgksehe -
practische ondervinding, zoude komen te ontbreken; en,
hoe het ook zg, als het noodig is geweest, om bepalin­ l
gen te maken voor de zeer weinige gevallen, dat Of1i­ j
eieren, die voor bevordering in aanmerking komen, nooit ’
buitengaats zgn geWeeSt, dan gaat het niet op, te zeg-
gen: die bepalingen geven niet de vereisehte waarborgen 1
voor geschiktheid; dus zullen wij ze maar afschaffen. i
Neen! dan liever den bepaalden tgd verdubbeld. Een I`
Kommandant, die één jaar achtereen den zelfdenie Officier
heeft, kan zeer goed over diens al of niet geschiktheid
oordeelen; even als een Vlag-Officier een juist oordeel i
kan vellen over de geschiktheid van een Kommandant, '
dien hg een vol jaar onder zgne bevelen heeft gehad. t
Daarbg moet men nog in aanmerking nemen, dat,
nu eenmaal die bepaling van zes maanden bestaat, het `
[ wel nimmer zal gebeuren, dat een schip, alleen om eenig
Officier te believen, juist zes maanden naar zee wordt gc-
l zonden, en het zoude zeer toevallig wezen, dat er juist
een bij de hand was, dat zoo lang uitbiebf ; zoodat meestal .
de Zee-Offieieren, die zouden moeten vragen om geplaatst
te worden, ten einde tot bevordering in aanmerking te
l .
l t