HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 685.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

r P
Q 13
kan zeer goed in voorzien worden, door eenvoudig in
i de wet, zoo als die nu is, eene bepaling op te nemen
in den geest van Art. i5, die Z. M. den Koning mag-
’ tigt, om, in zeer bijzondere gevallen , uit aanmerking van
l bijzondere diensten, eenig Officier va11 het verpligte bui-
l tengaats zijn vrij te stellen; waarbij dan tevens i11 het
Koninklijk besluit de r0de11en zouden moeten worden op-
gegeven, die tot de verleende gunst hebben geleid.
Maar laat ons nagaan, wat vóór en wat tegen het be-
houd dcr nu vigerende bepalingen pleit.
Tegen pleiten de belemmeringen bij het doen van een
­ keuze voor bevordering, en de overbodigheid in het nieuwe
stelsel, omdat men, toch bij keuze promoverende, altijd die-
' genen kan kiezen, die, behalve dat zij de meeste geschikt-
= heid hebben, ook de meeste diensten hebben geprsesteerd.
Vóór pleit alleen de zekerheid, dat Hoofd-Officieren
niet geheel zullen vervreemden van hun vak, en dat
voorts een gedeelte van het corps niet altijd vrij zal blij-
T ven van het doen van minder aangename diensten, ten
koste van het andere gedeelte.
Wat de belemmeringen aangaat, waarvan hier boven
sprake was, zoo kunnen deze alleen bestaan, wanneer
men Zee­Ofiicieren wil bevorderen, die in de laatste ja-
ren niet aan boord zijn geweestglietgeen toch wel eenigs-
zins als abnormaal is te beschouwen. Overigens is iemand,
niet ingewijd in de geheimen van het Departement van
Marine, natuurlijk niet bij magte, daarover te oordeelen.
De overbodigheid, omdat men toch bij keuze promo-
veert, bestaat onder het nieuwe stelsel; indien men ten
minste niet van oordeel is, dat het toch altijd beter is,
door vaste voorschriften tegen eventueel misbruik te waken. ‘
In de Memorie van Toelichting staat ook nog, als re-
1 den tot afschaiiing der bindende bepalingen, dat deze