HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 662.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

’ r
j .
Y 12 a
_ II. VERPLIGT BUITENGAATS ZIJN EN BEPAALDE DIEN-
STEN PRAESTEREN, OM TOT BEVORDERING IN AAN- ‘
MERIQNG TE l{OlIEN. p
In de wet, zoo als die bij de Tweede Kamer der ‘
Staten-Generaal is ingediend, zijn weggelaten de bepa- {
lingen van de nu vigerende wet: dat Luitenants ter Zee
eerste klasse, en Kapiteinliuitenants ter Zee, alvorens,
i tot een hoogoren rang bevorderd te kunnen worden,
een zekeren tijd als ’le Officier of Kommandant buiten- j
, gaats moeten hebben gediend. Volgens de Memorie van
Toelichting heeft tot deze handelwijze geleid de overtuiging .
en de ondervinding, dat die bepalingen volstrekt geen
waarborg voor geschiktheid opleveren en in vele geval- `
j len belemmerend en nadeelig werken. ‘ ·
j Aan het Departement van Marine weet men natuur-
j lijk best, welke die gevallen zijn; maar meestal zal die
i belemmering en dat nadeel alleen bestaan in eene on-
aangename gewaarwording voor die Officieren, die liefst I
altijd aan wal blijven, als zij volgens de tegenwoordige
wet gedwongen worden, - willen zij hunne bevordering
niet verliezen ­ om eene plaatsing te verzoeken. Altijd
l is aan die bepalingen de hand gehouden, en nooit heeft
men een der in die gevallen verkeerende Oiiicieren
daarover hooren klagen: dat hij verpligt was bewijzen
te geven, dat hg nog even geschikt als vroeger voor zijn
vak was. Het is waar: er doet zich nu een geval voor,
dat voorziening vereiseht. Moet echter nu daarom, om
dat eene geval, dat zich welligt nimmer zal herhalen,
de geheele wet zoodanig worden veranderd, dat men in
het vervolg volstrekt geene zekerheid meer heeft, dat
iemand, die den S. Il. N. rang verkrijgt. voet op een
= schip heeft gezet? Schrijver dezes meent van neen. Daar I