HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 688.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

`
l.
j 'lO j
l
J als bgv. N o. ·lO tot hoogeren rang is bevorderd. Zal
men dien dan maar gewoon door laten dienen en er zich S
j niet over bekommeren, even als in Engeland geschiedt,
dat een vroegere oudere toevallig regtstreeks onder de
j bevelen van zgn voormaligen jongere komt? of zal men
i altgd trachten te schipperen en die lieden zooveel moge-
lijk uit elkander houden? Dit laatste is natuurlijk onmo-
li_jk, daar het, in gevallen, dat het er werkelijk op
aankomt, de kracht des Ministers of der Admiralen 'i
geheel zoude verlammen; en het eerste kan gaan in eene ;
groote Marine, zoo als de Engelsche, waar de meeste ik
1 Ollicieren elkander dikwijls nooit gezien hebben en zelfs 4
niet bg name kennen; maar niet in de onze, waar ieder i
S zijne collcga’s -ten minste diegenen, die in zgn omtrek
in het promotieboekje staan --- zeer goed kent. Het zoude
Y velen zoodanig verbitteren, dat zg zich genoodzaakt zou- ï
den zien, de dienst te verlaten, hetgeen ­- behalve dat
[ het den Staat van kundige en geschikte dienaren zoude g
J berooven - toch ook zeer hard voor hen zoude zgn,
daar het hen zoude dwingen, hoewel altgd goed gediend
T hebbende, en na werkelgk de eervolle benaming van
V kundig en geschikt te hebben verkregen, al de reeds
f verkregen regten weg te werpen, alleen omdat er een
ander was gevonden, die geoordeeld werd, 11og kundiger
i en geschikter te zgn.
ll Ten laatste moet men eek nog nagaan, of die Zee-Olllcie-
ik ren, die voor bevordering bg keuze in aanmerking zoude ko-
men, en die dan toch wel tot de hoogsten in hunnen rang
zouden behooren, wel gediend zouden zgn met eene zooda-
A nige onderscheiding, d. i.: of zg het voor hun gevoel wel
E aangenaam zouden vinden, om, ten einde een of anderhalf
l jaar in promotie te winnen, hunne kameraden, die allen
geschikt :/gn, over het hoofd te springen. Men kan we
O
l