HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 674.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

E
Z 9
weest. Zulke gevallen zijn tegenwoordig gelukkig zeer
zeldzaam, of liever ongehoord, en mogt het weder voor-
komen, dan zoude de delinquent waarschünlijk niet weder
even gelukkig zijn. Het voorbeeld strekt alleen om aan
te toonen, hoe moegelijk het is, om zelfs over bepaalde
ondeugden te oordcelen.. `Waar zal men dan nu die juiste
kennis van daan halen? De conduite­rapporten hangen
van zoovele verschillende omstandigheden af, en worden
_ door zoovele verschillende personen geschreven, dat men
A wel door middel van deze, volgens eed en pligt in-
gevulde, rapporten kan nagaan, of iemand geschikt is
voor bevordering, maar niet, of bijv. A, die door Kom-
mandant U, V en W beoordeeld is, ook misschien ge-
schikter is dan B, die onder Kommandant X, Y en Z
. heeft gediend. Verschillende Kommandanten hebben
verschillende wijzen van deünitie. De een zal zeggen:
uiterst geschikt, hoogst bekwaam, hoogst verdienstelük;
terwijl de ander, die meer laconiek is, zal invullen:
geschikt voor bevordering, goed gediend als le Officier,
bekwaam. Is nu die Olïicicr, ten wiens behoeve de ver-
grootingswoorden gebezigd zijn, alleen daarom geschikter
dan zijn collega? Natuurlijk niet. Een andere doorgaande
maatstaf voor het beoordeelen der al of niet geschikt-
heid dan de conduite­rapporten, is er niet. Wel kan L
iemand zich door iets büzonder verdienstelgks onder-
scheiden; maar in den regel zal men toch altijd, bg be- ·
· vordering, op de conduite-rapporten terug moeten komen.
Behalve het bovenopgenoemde, dat gediend heeft om j
aan te toonen, hoe moeijelijk, _ja, bükans onmogelijk het l
is, zoodanig over de geschiktheid van ieder Zee-Officier
te oordeclen, dat men weten kan, wie, in iederen rang,
de geschiktste voor bevordering is, moet men toch ook
nog vragen: wat men doen zal met die negen oudsten,