HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 678.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

‘ M..m.,.,,,.,,.m.ms...M”,~..­.”,­·«­­~­~­·««·­--­»·­~­-~·»~­­-­··--·-=~ ,-·--~-····
|
i
In 8 i
l
ken te verkleinen en bgv. te zeggen: 2/3 en 4/2. Dit is
echter volstrekt het geval niet. Nimmer is voor Hoofd-
Oflieier eenig Officier bg keuze bevorderd. `Wel zgn natuur-
lgk diegenen, die niet geschikt waren voor hoogeren
E rang, gepasseerd; maar dat is iets geheel anders, dan
,t bg keuze bevorderen. Het blijkt dus, dat tot nu toe,
{ onder diegenen, die geschikt waren om bevorderd te
worden, altgd de oudste Oflicieren in iederen rang de
_qe.s=cáéK·z5szfea waren, zoodat het doel, dat 1nen zich bij de _
nieuwe wet voorstelt, ook volgens de oude bereikt werd; ‘
of dat, aan het Departement van Marine, nog nimmer
E iemand waardig geoordeeld is, om hem zulk eene be-
langrgke onderscheiding, als het over het hoofd springen
j zijner kameraden, te verleenen. Zoo dit laatste het ge-
val is, zal dan de toestand door de nieuwe wet zoo .
in eens veranderen, en zullen het tegenwoordige hoofd
g van het Departement en zijne opvolgers nu in staat
j zgn, om zoodanig over het geheele corps te oordeelen,
dat zg, bijv. zullen kunnen zeggen: No. 9 is geschikter
dan No 8-1 toe; No. 5 is op zich zelf weder een weinig
geschikter dan No. 4, maar iets minder dan No. 3;maar
[ ieder van die negen, op zich zelf beschouwd, is toch
eigenlijk wel geschikt; het is nu alleen maar te doen,
l om de11 gesehiktste uit te zoeken. Er is wel eens verteld,
t dat, bg eene op handen zgnde bevordering van een OHi-
cier, die door de geheele Marine geoordeeld werd, zich
wel eens te buiten te gaan aan den sterken drank, door ·
den toenmaligen Minister van Marine is verklaard: dat
er aan het Departement van Marine geene conduite­
rapporten waren, die anders dan gunstig van den te be-
· vorderen Ofiieier spraken. In de laatste jaren was die
t Oflicier Kommandant geweest, en was zijn schip- dank
zij den le Officier, of wien dan ook - goed in orde ge- _
i
J