HomeBrief van Zijne Excellentie den Minister van Marine, van den 14den september 1849, aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer dPagina 9

JPEG (Deze pagina), 701.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 15.14 MB

7
zins vooringenomen door de toen, zoo alsnu, algemeene
geruchten van de ongezonde ligging dier plaats; van daar
ook aanvankelijk müne wenschen naar cene verplaatsing
van- het Instituut, niettegenstaande zulks niet zonder be-
langrüke kosten zou kunnen plaats hebben; doch de
door mij aangewende maatregelen, van vervroeging dor
vacantie, meer toezigt op de jonge lieden, waartoe een
detachement Mariniers werd. dienstbaar gemaakt, en betere
zorg voor hunnen leefregel, hadden echter weldra het zoo
gunstig gevolg, dat de gezondheidstoestand, verbeterde; en
het is dan ook opmerkelijk, dat het laatste rapport over
de vele- zieken op 16 April 1836 voorkomt, terwijl ik er
tot het begin van 1839-, en dus nog drie jaren, ben
verbleven, en er gedurende de zeven daarop volgende
jaren, onder eenen anderen Militairen Kommandant, waar-
van de k0pie­brievenboeken toch ook ter beschikking van
den schrijver van het vlugschrift waren, geene ongunstige
rapporten zgn te vinden- geweest, die anders zeker niet
door hem zouden zün overgeslagen; daarna, in 1846,
worden de brieven gevonden, door den schrüver verder
aangehaald, en kwam het wenschelüke der verplaatsing
van het Instituut weder ter sprake. Het is algemeen be-
kend, dat in de jaren, door den schräver aangehaald,
geheel Noord-Holland, ·-­ zelfs eenige onzer land­pro­
vinciën (in 1846 stierven er in ’.s· Hage meer dan in 1832,
het jaar der cholera) door ziekte is geteisterd, en dat in
dien tgd griep, mazelen en typhus in No0rd­H0lland
j sterk hebben geheersoht, zoodat het ten naastenbä is, als
i of men, tot een bewijs der ongezondheid van Rotterdam,
j den tijd koos, dat aldaar de cholera woedde. Ik zou
met evenveel regt daartegen kunnen stellen, dat op het
oogenblik der interpellatie, terwijl op vele plaatsen eene
j vreesselijke ziekte hecrschte, er, volgens het toen ont,
j vangen rapport, te Medemblik onder de circa. 90 Adel?
borsten geen enkele zieke was.,
j,