HomeBrief van Zijne Excellentie den Minister van Marine, van den 14den september 1849, aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer dPagina 8

JPEG (Deze pagina), 709.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 15.14 MB

6
bezig houden, doch vooraf nog opmerken , dat reeds het
titelblad der brochure eene onjuistheid bevat; immers
men leest daar: >> twee memoriën betrekkelijk het Konink-
lijk Instituut voor de Marine , ingediend door den Schout-
b§­Nacht Tmv<;1nniGEn," terwijl, zoo als reeds door mij
gezegd is, wel de eerste, omtrent de ongezondheid , doch
nimmer de tweede, is ingediend; verder, dat door den
Heer mnnenenenn nooit eenig voorstel of aanwäzing van
de door hem voorgestelde bezuinigingen, noch in oflici·
eele, noch in züne herhaalde particuliere brieven aan mij
is gedaan; alleen is er tusschen hem en mij sprake ge-
weest, om, ter bezuiniging, minder jonge lieden voor
geheele of halve rüks rekening toe te laten, en waarmede
dan ook dadelgk reeds in het afgeloopen jaar -­ en dus
vóór dat dit vlugsehrift het licht zag - een aanvang is
gemaakt; doch over dit punt ter züner plaats nader.
Ad. 1°. tracht de schrüver de ongezondheid van Medemblik
te betoegen, en alzeo eene verplaatsing van het Instituut
als hoogst wenschelijk, ja als onvermijdelijk needzakelgk
te doen voorkomen, dit voornamelijk stavende door extrac-
ten van brieven uit de kopie-brievenboeken, door mü
zelven, tüdens ik aldaar, nu veertien jaren geleden, Mili-
taire Kommandant was, ingezonden, en uit de opgaven·
van het getal zieken der Adelborstcn van het Instituut,
in vergelijking met dat der Kadets van de Militaire Aka-
dlemie te Breda.
De groote kwestie der verplaatsing van het Instituut voor
het oogenblik in het midden latende, zal ik het punt der
voergedragene ongezondheid toelichten. Ik noem die vree- i
ger overdreven, en zal dit trachten te hetoogen, alteos
erkennende, dat er jaren zgn, waarin veelvuldige koortsen
te Medemblik heerschen, zee als trouwens in vele van
onze zeeplaatsen het geval is.
Ik kwam in den aanvang van 1835 als Kommandant
te Meder1zbl2`k, vond toen vele zieken, en was ook eenig-
§.
&
t
l
2