HomeBrief van Zijne Excellentie den Minister van Marine, van den 14den september 1849, aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer dPagina 21

JPEG (Deze pagina), 427.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 15.14 MB

19
ken is, reeds een aanvan heeft emaakt, met daaro
S S P
eenige bezuinigingen in te voeren; doch dat men niet
j roekeloos eene instelling, waardoor zoo gunstige resultaten
Nr verkregen zgn, uit zijn verband mag brengen, alvorens
j verzekerd te zijn, dat op eene andere min kostbare en
j even voldoende wüze even goede uitkomsten te verkrägen
zijn.
j Ik hoop hiermede het geachte Lid uit de Hoofdstad te
; hebben geantwoord, en ofschoon het onderwerp wel geen
j punt van deliberatie is, ben ik bereid te antwoorden op
r alle zoodanige nadere vragen, als dit geachte Lid zou
verlangen te doen.
(was get.) J. C. RIJK.
{ 20 Junjj 1849.
»