HomeBrief van Zijne Excellentie den Minister van Marine, van den 14den september 1849, aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer dPagina 18

JPEG (Deze pagina), 660.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 15.14 MB

l
16
benuttigd worden , even als bij het plan van binnenland-
selie defensie, zoo als men in 1831 partikuliere stoom-
booten heeft aangehuurd.
t
c. Het instructie-vaav·£ui_q Urania. `
De hier opgegevene bezuiniging is op weinig na alleen
eene transpositie van cüfers. Er is altoos een gedeelte
zeevolk binnen ’s lands, dienende op de wachtschepen en
kanonneerbooten; tot uitrusting van in dienst te stellen
schepen, verwisseling van manschappen, wier diensttäd
_ gcëxpireerd is, enz. Nu zal het toch wel op hetzelfde
uitkomen, of een gedeelte dier manschappen op de
Urania of elders betaald en gevoed worden. Zij behooren
tot de actieve zeemagt, en zijn beschikbaar voor alle
diensten.
Zonder een instruetie~vaartuig voor de Adelborsten ver- j
vallen alle goede resultaten van practisch ondervväs, die
het Instituut nu sedert een aantal jaren heeft opgeleverd;
en het is onbegrnpelijk, hoe een dusdanig denkbeeld bij
eenen Zec­Ollicier heeft kunnen opkomen.
De Urania doet jaarlijksche kruistogten van 3 à 4 maan-
den, met de Adelborsten, en wanneer het schip in de
haven ligt, worden zg alle dagen daar aan boord geoe-
fend; dit kruisende vaartuig te vervangen door een mast
Z of tuig op den wal zou geheel het beoogde doel doen
missen.
Men vergelijke dit niet met het scheepje op den wal aan
de Kweeksehool voor de Zeevaart te ./Jmsterdam. _
Daar worden zeer jonge lieden onderwezen in het los-
en vastmaken van zeilen, op- en aftuigen, enz., waarna
. zü aan boord van koopvaarders reizen doen, en daar prak-
tisch in matrozenwerk geoefend worden. Maar de Adel-
j borsten verrigten aan boord van de Urania alle diensten,
Z van die van den Matroos tot die van den Officier, die alle
manocuvres zelf kornmandeert , omdat hg, op een oorlog-