HomeBrief van Zijne Excellentie den Minister van Marine, van den 14den september 1849, aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer dPagina 16

JPEG (Deze pagina), 687.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 15.14 MB

I4
sedert 30 jaren de epauletten droeg, vijf kinderen te eta-
blisscren heeft, en daaronder vier zonen; en de gunst,.
hem bewezen, is halve rijks rekening, dat is f200:­·
’s jaars. Q
Dat de schrüver verscheidene personen zou kunnen
opnoemen, wier traktement f5,000:­ te boven gaat,
tijdens hunne zonen op ’srüks kosten op het Instituut
waren, is, wat verscheidene betreft, zeer overdreven; be·=
halve de boven toegeslemde uitzondering, is mij op dit
oogenblik slechts een bekend, en zulks ten gevolge eener
gunstige plaatsing en daaraan verbonden hoogere bezol-
diging; doch binnen een paar maanden zal die O[Iiciei:
weder tot een tractement van f2,2()0:­ zgn teruggebragt.
Verreweg de meeste der jonge lieden, voor geheele of
halve rijks rekening, zgn kinderen van minvermogende e
Offieieren en mindere Ambtenaren, of van weduwen, of ,
het zgn weezen, waarvan de ouders, gedurende het verblijf
hunner kinderen op het Instituut, gestorven zijn, en die
men hunne studiën voor rijks rekening laat voortzetten.
Over eene enkele uitzondering blüft mij slechts te spre-
ken, waarvan ik boven reeds gewaagde, en die aan het
` slot van bladz. 45 der brochure wordt genoemd. Die
I Ambtenaar werd in eene belangrijke missie gezonden, en
liet een talrijk gezin achter. Hem werd door een hoog-
geplaatst persoon ongevraagd toegezegd, dat voor eenen dier
zonen, voor de Marine bestemd, zorg z.ou worden gedragen.
Toen nu deze jongeling op de gewone wüze voor eigene
rekening geplaatst werd, is daarin later verandering gek0­ 1
men, omdat er eene hooge toezegging bestond, en de
begrootingspost daartoe de ruimte liet.
Dit is de ware toedragt der zaak; maar het was in een
vroeger jaar dan dat, in hetwelk die gunst aan twee vcr­·
i dienstelijke Luitenants der eerste klasse geweigerd werd,
ofschoon het in de brochure in tegenstelling wordt ge~
bragt, als zoude het gelijktijdig hebben plaats gehad,