HomeBrief van Zijne Excellentie den Minister van Marine, van den 14den september 1849, aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer dPagina 15

JPEG (Deze pagina), 675.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 15.14 MB

13
neerden op het Instituut. Maar het is den schrüvcr toch
niet onbekend, dat een Hoofd·Oflieier, vooral bij de Ma-
rine, dikwijls in veel ongunstiger geldelijke positie is dan
»i de Luitenant der 1° klasse.
Het non-activiteits traetement van eenen Hoofd­Ofiicier
' i is van f1,500:- tot f 2,400:-, naarmate van den rang;
wanneer nu een zoodanig Hoofd­Off1cier eene talrüke
familie heeft, is hij dan niet met regt onder de minver-
mogenden te rangschikken, om zijne soms vele kinderen
tot eenige betrekking op te leiden, overeenkomstig den
stand, dien hij in de maatschappij bekleedt? Vooral wan-
neer men in aanmerking neemt, dat juist de Hoofd-Oflicie~
ren het meest non-actief zijn.
Dit is dan ook de reden, waarom verledenjaar de plaatsing
op geheele of halve rijks rekening aan twee verdienstelijke
j Luitenants ter zee der eerste klasse moest geweigerd wor-
? den; terwijl aan eenen Kapitein der Genie en 1° Luitenant
i der Jagers te paard die gunst verleend werd. Die Luite-
nant van de Jagers te paard had, bij een tractemcnt van
f 1,100:-, vijf kinderen groot te brengen.
De Luitenants ter zee hadden verscheidene jaren gekom-
mandeerd, met hooge tractementen, in Oost- en Wesl-
Indiè', en een hunner werd weder onmiddellijk tot een
kommandement benoemd, terwijl de andere, op zün ver-
zoek, daarvan ontslagen was.
De Ambtenaar, die f 2,500:- tractement heeft, had
en heeft zware huisselijke rampen en zorgen, en men heeft
. niet in overweging genomen, dat hü zonder vermeerde-
ring van traetement met een veel uitgebreider onderwijs
dan vroeger werd belast, waarvoor eertüds een Hoogleeraar
was, bezoldigd met f3,000:-, die reeds vóór jaren ont-
slagen is, en wiens post onvervuld is gebleven, als het
ware ineengesmolten met die van den vermelden Amb-
tenaar.
De Kapitein der Genie is een verdienstelijk Oflicier, die