HomeBrief van Zijne Excellentie den Minister van Marine, van den 14den september 1849, aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer dPagina 13

JPEG (Deze pagina), 695.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 15.14 MB

ll
af te leiden, dat alléén bemiddelde personen hunne kin-
deren geheel voor eigen rekening voor de Marine kunnen
bestemmen, en het was om de concurrentie voor hunne
, zonen ook cenigzins aan de minder bemiddelde Oflicieren
{ en Ambtenaren open te stellen, dat van het begin van
het bestaan des Instituuts, de bepaling vrij ruim werd
j toegepast, waarvan hier sprake is, namelijk, vrijstelling
der geheele of halve contributie , dat is: van f 400:- of
f200:- blijvende het overige voor rekening der familie.
Het is geen post die geheim wordt gehouden; hij komt
jaarlijks op de begroeting voor, en wordt dus niet aan de
Y kennisname der Staten­Generaal onthouden, zoo als hij te
vinden is ter somma van f8,600:- aan het slot van den '
uitgewerkten en toelichtenden staat der 4B afd. van het
8" hoofdst. der thans loopende begroeting.
is In den aanvang van het voorleden jaar, bg de alge-
l‘ meen gevoelde noodzakelijkheid tot elke mogelijke bezui-
niging, heeft men echter gemeend, en hierover heeft mü
j de Vlag·OHicier, schrijver der brochure, in algemeene
j termen gesproken, doch geene de minste aanmerking ge-
maakt over de wijze van toepassing, dat er op dien post
te bezuinigen was; van dáár, dat, terwijl er drie jonge
lieden voor geheele en drie voor halve rijks rekening,
waarvoor uit het budget van Marine f 1,800:- werd bg-
gedragen, het Instituut verlieten, er, zoo als ik vroeger
zeide, slechts drie voor halve rijks rekening geplaatst wer-
den, veroorzakende eene uitgave op het budget van
600:- met het voornemen, om voor den vervolge zóó
voort te gaan. Aan de personen , thans, of liever in 1848,
deze gunst toegekend, was het vroeger bepaaldelgk toe-
gezegd, en aan de andere vele verzoekers werd hetge-
weigerd; daar men nu slechts hoogst spaarzaam vrijstelling
van geheele of halve contributie zal verleenen, waarvan
het gevolg zal zijn, dat er dit jaar drie Adelborston,
waarvoor de geheele, en zes waarvoor de halve contri·