HomeBrief van Zijne Excellentie den Minister van Marine, van den 14den september 1849, aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer dPagina 11

JPEG (Deze pagina), 648.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 15.14 MB

f
i
I e
‘ scheid maakt tusschen zieken, waardoor men alleen de
zoodanigen verstaat, die aan koortsen lijden, en zooge­
naamde kwartierzieken; terwijl in Medemblik alles, wat
onder genees- of heelkundige behandeling is, om het even
voor welke reden ook, op de ziekenläst wordt gebragt;
ik kan het mij niet anders verklaren, dan dat van llledem-
blik alle zieken zün opgegeven; en daarentegen van Breda
de kwarlierzieken niet 0 Uenomen zi`n· van daar het
Pe .l >
groote verschil. Beide in naauvvkeurige overeenstemming
brengende, door van beide alle zieken. te nemen, is het
verschil zell`s minder, dan men, in aanmerking der lig-
ging van beide plaatsen, vermoeden zou.
Een staat dezer vergelijking, opgemaakt uit de ol`liei­
eele opgaven van Breda en Medemblik, wordt hier b§­
gevoegd en ter griflie gedeponeerd.
l Vergeläking tusschen het aantal zieke Adelborston en `
Kadetten en de verpleegdagen te Jlledemblik en te Breda,
de getallen herleid tot eene sterkte van 100 jonge lieden
op ieder instituut.
Breda. Medemblik.
1838-39Q 78 Kadets 1466 verpleegdag: 76 Adelborsten 1907 verpleegdag:
1839-40. 67 » 1536 » 69 x 1241 »
1840-41. 70 » 1568 » 73 » 1725 »
1841-42. 61 » 1113 » 90 » 1820 n
1842-43. 72 » 1099 » 80 n 2097 »
1843-44. 68 » 1425 » 79 » 1690 is
X 1844-45. 75 » 1513 » 83 » 1685 »
1845-46. 73 » 1163 » 85 » 2405 »
t 1846-47. 89 » 1504 » 81 » 3249 n
j` 1847-48. 88 » 1702 » 86 » 2433 n
ii Dat ik overigens voor de ongezondheid der ligging van
j Medemblik niet vreesde, mag daaruit blüken, dat ik er, na
mijn vertrek van daar, mgnen eenig overgeblevenen zoon
plaatste, hij er de gewone cursus volbragt heeft, en thans
met eene zeer goede gezondheid in 00.s·l‘­Indiè' dient.
j Ad 2°. Ik hen thans genaderd tot het onderwerp, in
’ >+>+