HomeDe eerste steenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 742.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

,_._ T,_k....;w-,;...t.t.-,..r.r;,;:;;;;n,r... `....,, r..r.,, K_,,,. . ,,., .‘._ jI,__g,_,,_,c,,_,_ _< _ ___`
l
7
tuigden om strijd de verschillende oorden des vaderlands?
` Des vaderlands - ael1, wij hadden geen vaderland meer;
de aandoenlijke dichterklagt: ,,vergeet uw afkomst, o Bata-
ven," scheen de beste raad van de wijsheid der wanhoop ge-
worden. Met ééne pennestreek was Nederland uit de rei der
natiën uitgewischt; met een tweede de bedelstaf aan dui-
zenden in de handen gedrukt, ten ware men den bedelbrief
koos, die norsch geweld aan weezen en weduwen bood. Ons
I vermogen getiërceerd, onze welvaart gedecimeerd, onze handel
gefnuikt, onze zeevaart vernietigd, onze wingewesten ge-
rootd, onze moedertaal verbannen, onze zeden verbasterd,
onze gangen bespied, onze tranen bespot, zelfs de laatste
glimlach onzer opgeruimdheid verdacht: in één woord, de
W 11ood algemeen, en wat nog erger is, uit den nood
de ondeugd met de moedeloosheid geboren, en de ke- l
tenen niet slechts getorscht, maar hier en daar met v
bleeke lippen gekust. Wie was meer te beklagen, gij va- W
r der, wien een zoon werd geboren, hemel, ach, zonder l
i ligchaamsgebrek; of gij moeder, die uwe dochter wist 2
opgeschreven om in ijzeren eehtboeijen den moed van
het geweld te beloonen? Immers schenen de dagen weerge-
keerd, dat Israël in Egyptes diensthuis moest zuchten, en
alles sprak, de stem van den wrevel, de stem van de wreed-
heid, de stem van het bloed, alles, behalve de stem van
God, die nog zweeg, en zijne ure verbeidde! O bange
nacht van beproeving, lang vergoed, maar nooit te ver-
geten, toen ,,de aanslibbing van Frankrijks riviercn" gereed D
scheen om prijs en prooi der opgestoken baren te wor-
" den. O blijde morgen, toen het eerste licht begon door te
K breken, maar door te breken in het nevelig Westen! lteeds
l ï
E
l .
5 X
n
ä l
nl