HomeDe eerste steenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 758.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

e' vr {.,«»­-··-~­·*­*····#-·­-~·~~~»­­·»44ïl»l»»»·~a­. A `=·. · v.. .. in ./.” in .,_,,,__,,, __ _ __ _ _`">`, __ _, ,_ __ _ M U
5
prijken. Of zeg ik te veel? Maar reeds de eenvoudig-verheven
plegtigheid, die aan deze plaats ons te zamen brengt, heeft
u hetzelfde op ergenaardige wijze verkondigd.
Op zulk een feestdag zou ik meenen de grenzen der be-
scheidenheid te buiten te gaan, zoo ik anders dan in het
j voorbijgaan van persoonlijke wenschen gewaagde. De minuten
zijn afgeteld: blijve het overtollige afgesneden. Dat ik het
mij tot eer en vreugd zou gerekend hebben, indien ik hier,
op een der min aanzienlijke plaatsen gezeten, had mogen
luisteren naar de taal van een spreker, door leeftijd, erva-
ring, betrekkingen boven anderen, bijna zeide ik uitsluitend
tot voorgaan bevoegd; dat ik de vereerende noodiging om
de tolk van aller gevoelens te zijn evenmin had verwacht
als begeerd; dat ik, waar weigeren onmogelijk scheen, haar
M niet anders dan sehroomvallig en onder biddend opzien ,
naar Boven gehoor gaf , wie uwer, wien ik het behoefte
verzekeren? Maar wie onzer, die u ook, stond hij aan deze i
2 plaats, zou durven beloven, haar te vervullen op volkomen i
A waardige wijze? Mij aangaande, waarin ook de mindere,
in blijden dank aan God, in liefde tot het Vaderland,
in geheehtheid aan het dierbaar Oranjehuis, als met de
moedermelk ingezogen, ben ik mij bewust bij niemand
aehter te staan. En wat heb ik ook anders te doen, dan
in kunstelooze woorden over te brengen wat reeds aller
zielen vervult; ja, geheel deze plegtigheid zelve, wat is zij
dan inleiding, voorbereiding, profetie van een nieuwen feest-
dag, die dagen zal als het werk, op heden begonnen, ge-
lukkig voleindigd zal zijn? Aan U, Redenaar van dien ,
lateren jubeldag, moge het blijven overgelaten om dan, zoo
gij kunt, volkomen regt te doen aan Oranje, aan Nederland,
l .
i X,
ë i·
i Z i
i
l