HomeDe eerste steenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 773.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

I
ff
(
i 4
l
l het, waar het dankbaar hart voor Oranje en Nederland klopt.
Als de oude pijlenbondel zijn alle gewesten door eenen band
te zamen gesnoerd, en het gevoel derzelfde vreugd is in
het oog van alle stande11 te lezen. Paleizen en hutten stralen
straks in den gloed van het feestlieht, en alle leuzen zijn
vergeten voor eene, die door allen om strijd op de borst en l
in het hart wordt gedragen. De grijsheid dankt, dat zij den
sehoonen dag nog beleeft, en de jeugd, reeds weken te voren
verblijd, neemt het vaderlandsehe lied met ongekend genot
op de lippen. Hoog wappert de nationale banier van tallooze
torentransen, en diep in het stof buigt zich een onafzienbare
sehare in tal van tempelen aanbiddend en dankzeggend
neder. Hoe, zijn dat dezelfde tempelen wel, die voor iets
meer dan vijftig jaren van gedwongen Te Deum’s weergalm- sg.
den; is dat hetzelfde land, waar 1nen het toen niet meer
waagde, den noodkreet, die diep in het hart weerklonk, overluid
op de lippen te nemen? Welk eene tegenstelling tusschen het a
Toen en het Thans; welk een verschil tusschen hetgeen hier i
en hetgeen elders wordt waargenomen! Daar betwisten verbit-
terde strijders elkander den bloedigen lauwer in een rampza-
ligen broederkrijg, hier strengelen wü den olijftak des vredes
1net goud en oranje dooreen. Ginds wordt de walmende toorts
der tweedragt gezwaaid, en volken staan tegen vorsten, en
vorsten tegen hunne volken gewapend; hier vlammen geen
andere vuren dan van vreugd en dankbaarheid op, en Vorst
en volk vereenen zich te zamen tot een feest, dat l1un vrij
de Nabuur benijden mag. Nog eens, driewerf heil, mijn
Vaderland, dat gij zulk een feestdag ziet aanliehten; als den
feestdag uwer nationale en staatkundige wedergeboorte ver-
dient hij met gulden letteren in de rolle uwer historie te
l
i
E
l
i il