HomeDe eerste steenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 552.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

, R 7 ,, ,.,,__;_,_,_`__,;;;n,,,,,0,_, . ` E .,`.ï A <.., A,- ,, lïl-§.,A-.--, A. «`'. ,. _£‘. , R L:

'
3 _ GEëERBIEDIGDE K0N1Nc· EN K0NrNo1N!
l VORSTEN EN VORSTINNEN VAN 0Ns D1ERDAAR
I ORANJEHUIS !
J VERTEGENWVOORDIGERS VAN UITLANDSCHE Mo-
' GENDHEDEN I V
i HOOFDEN EN LEDEN DER NEDERLANDscr1E
_ GERING EN VOLKSVERTEGEN\’OORDIGINGl V
ä EN cm ALLEN, VAN XVAT RANG OF NVAARDIGHEID
00K, DIE OP DEZEN ELIJDEN GEDENRDAG EER-
, XVAARTS zmr 0RcER0NEN, g
ZEER WAARDE LAND- EN FEEsTGEN0oTEN!
l lr
Heil, driewerf heil op een gouden jubelfeest, zoo alsnog
l niemand onzer ooit heeft gevierd, en ook het voorgeslaeht niet
1 ïnogt aanschouwen. Welk een tooneel, door een zonnestraal
j van Boven gekleurd, dat zich aan mijne oogen vertoont,
als ik die over deze schitterende vergadering ophef, ot ïl
Verder daar buiten laat Weiden! Een volk in hoogtijdsdos
l is thans voor het oog van zijn aardschen en van den hemel-
l sehen Koning Verschenen. ’t ls overal feest, of het Wordt
1
‘ gr
J Ii
V l
V