HomeDe eerste steenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 717.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

i
l 121
sels God in handen kan nemen, als Hij een schuldig volk
wil kastijden. Mijn Vaderland, vergeet het op dezen dag
allerminst; gêêll waarachtige voortgang zonder ootmoedig I
,_ weerkeeren tot Hem, die ons duizendvoudig l)OV6ll ons
» bidden, tienduizendvoudig boven onze zonden gedaan heeft.
l Wat gij niet schrijft op het Monument, schrijft het op de
tafelen van 11w ha1·t: ,,Ik ben de Heer uw God, die
l {ll uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen
andere Goden voor mijn aangezigt hebben. ­-»
Geregtigheid verhoogt een volk, 1naar de zonde `
is de sehandvlek der natiën.­­­ Vreest God, eert r
den Koning. ­«­ Indien de Zoon u zal vrijge-
maakt hebben, zoo zult gij waarlijk vrij zijn.-
Waar liefde woont, woont God. -­ Oeh, ware nu
ook onder dien steen ieder smeulend twistvunr gedoofd, e11 `
voor eeuwig iedere vete begraven! Och, werd er even "
vurig gebeden, als thans gedankt en gejuieht! Dan, on~
ë wankelbaar getrouw aan de grondwet van een onbe-
wegelijk koningrijk, dan gaat Nederland, te midden Válll
het gezegend en toch zorgelijk heden, een schoon verschiet
te gemoet. Den Koning zal het niet aan trouwe en bedacht-
zame raadslieden, den Staat niet aan wakkere burgers, den
burger in dit goede land aan het beste deel niet ontbreken.
Oranje steunt Zijll volk, het volk blijft Oranje getrouw, e11 O
over beiden waakt de Eeuwiggetrouwe, die beiden zamen. ver-
bond. God met ons, God met Oranje, God met Nederland
en Oranje te gader; wat kunnen wij hooger wensehen, wat
beden lossen niet eindelijk in die eene en groote zich op?
Verhoor haar genadig, Hoorder der gebeden, Redder uit ge-
_ varen, en neem, hoe gebrekkig het zij, ons eenstennnig
l
•` .