HomeDe eerste steenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 752.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

¢%,, "¤-äi·~ ·:. ~-...-e ,R,..,,. »v·» is 2-··-<.;;_.,;,.r3ïQ.ZiI.LsI.ITYQ§<YfL,T_;Q;r,`_;ïï;Q__;__;‘_(,__ ____ "_ _4____ _<_____ _”_r_`,_____“ V AN
rs Q
van Oranje, sinds drie eeuwen was die 1133111 de verpcr­
soonlüking in Nederlandsche ooren van al wat edel en groot
. was. O, niet waar, dat zal hij onveranderlijk blijven; en
H op U mag het jonge Nederland hopen, als Voorganger op _
de baan van wat waarachtig regt is en goed? Mij dunkt, i
ik lees op dezen zelfden stond in Uw diep bewogen hart 2
het besef, wat dure verpligting zooveel liefde, als het vader-
land aan uw stamhuis bctoont, den aanstaanden Oranje-
vorst oplegt. God sterke U, dat gij eenmaal een goed, een
waardig, een waarachtig christelijk Koning voor die trouw-
verknochte natie moogt wezen, die haar lot niet van het
Uwe wil scheiden! En wordt het U eenmaal, God geve het!
vergund het Eeuwfeest van Nederlands vrijheid te vieren,
moge het dan zijn, met eene honderdvoudige ervaring ge-
kroond, dat Hij zelf de derde in het heilig verbond van
Oranje en Nederland was. God, Oranje en Nederland: dat
drievoudig snoer worde nimmer, nimmer verbroken!
Alleen de vierde kant, de achterzijde van den steen bleef nog ·
open; het punt, waar als het ware het Heden en het Voorleden
met de naaste Toekomst te zamen loopt. Maar het is ook voor
onze oogen verborgen, wat naar Gods raad verder het veree-
nigcl lot van Nederland en Oranje zal zijn. Wij vieren feest
onder een benevelden hemel, en op een vulkanischen grond,
En toch, wij sidderen niet, want ons laatste opschrift mag
wezen: ,,Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons
zijn?" (ft). Zoo God tegen ons ware - ook de schoonste
hoop spat uit één als een waterbel; de geschiedenis onzer
jongste verdrukking heeft het overvloedig geleerd, wat gee-
C) Rom. S vs. Sil). {
i
*i s