HomeDe eerste steenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 746.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

e .. `.¥.A - e , ii __ __
1 Y
slechts daarom niet terstond bij zijne wederkeering in ons
midden verzeldet, omdat gij elders bezig waart beurtelings
met de wapenen van den krijg en de staatkunde voor de
zaak onzer vrijheid te kampen. O vreugdevol oogenblik,
W V toen in den aanvang der wintermaand van dertien vader
en zoon elkander eindelijk weer mogten zien, de een den
ander in alle opzigten waardig. O heerlijk gevoel voor .
Uw kinderhart, nu nog na een halve eeuw iets van de .
schuld der dankbaarheid aan zijne nagedachtenis afte doen,
en zijne onschatbare verdiensten op dezen oogenblik door
Nederland gehuldigd te zien. Die stennning, doorluchtig Vorst,
ik 1na.g ze door geen lage vleitaal ontwijden; wie weet het
niet, wat gij voor la.nd en volk sinds jaren geweest zijt, ~
wat gij ook voor dit Monument gedaan hebt en doet, en
wat wij niet weten, staat het niet in Gods gedenkboek ge-
schreven? Dit alleen; er zou onbeschrijfelijk veel aan de vreugd
van heden ontbreken hebben, hadden wij U, gelük wij een
oogenblik vreesden, (*‘) aan deze plaats moeten missen. Met
onze dierbaarste herinneringen en onze `vurigste wensehen
blijft uw naam voor altijd zamen vereenigd.
Onze wensehen -­ dat woord Wijst reeds heen naar de
toekomst; wat gedenkspreuk op de regterzijde van dit zelfde
gesteente te plaatsen? ,, Wat God te zamen gevoegd U
heeft, dus luide het, seheide de rnenseh niet". (T) Bij
dat woord denken wij nog eenmaal aan Oranje en Neder- p
land, maar thans - vergnn het ons, geëerbiedigde Koning en
Koningin ­­­ thans in een eerste plaats aan U, die de Koning
onzer kinderen zijn zult, U , VVILLEBI, Prins van Oranje! Prins
C') Vit lxoelïle van ongesteldheid den vorigen dag. Multh. lil vs. (itt.
N ‘
li