HomeDe eerste steenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 724.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

P
11;
hooren, zoo ze zouden moeten zwijgen van God. Wij zullen
zijne wondere wegen niet slechts zelve aanhoudend her-
denken, maar ze ook onzen kinderen vertellen - dat beloven
wij bij deze heilige plek: zoo waarlijk moge de God der
vaderen ook de God der kinderen zijn! _
Maar God heeft ons door mensche11 verlost, e11 daarom,
waar ik mij tot de linkerzijde heenwend, en aan het Voor-
leden gedenk, geen beter opsehrift dan dit: ,, de regtvaar­
dige zal in eeuwige gedachtenis zijn." Zouden
° wij ze kunnen vergeten, de edele drie, aan wie Nederland
en Oranje naast God sehier alles verpligt zijn? Ons jongst
geslacht moet die llillllêll bewonderend lezen: kunstenaar,
neem uw graveerstitt in handen, en vereeuwig voor aller oogen
den naam van een VAN HOGENDORP, VAN STIRUM, VAN
DER DUYN vAN MAASDAMI Plaats gerust in dezelfde om-
geving dien van TULLINGH, van FALCK, Villl KEMPER, van
FAGEL, en laat ruimte open voor nog 1nenig anderen naam,
die ligt in verhoogden glans zal te voorschijn treden,
als de geseliiedsehrijver geen reden meer hebben zal om
iemand of iets te verzwijgen. Ook gij zult door ons niet ver-
geten worden, edelen, die uw leven niet slechts hebt ge-
waagd, maar geofferd, om het zuehtend Neêrland te redden;
gij nog minder, grijze dapperen, die wij hier als levende
gesehiedboeken voor ons zien, gespaarde halmen uit het
sehrikkelijk oogstfeest, door den menschen-maaijer in der-
tien en vijftien gevierd. Maar U vergeten wij hier aller-
minst, Prins FR1«1D1«1RI1{ DER NEDERLANDEN, éenig over-
gebleven Zoon van den Redder des Vaderlands, die hem
Ci) Psalm H2 vs. (il'. i ‘