HomeDe eerste steenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 706.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

k
14
baren," dat was het zinnebeeld door Uwen voorzaat, den
onvergetelijken Zwijger gekozen, dat is en blijft ons het
teeken van wat Oranje in betrekking tot Nederland is. In
tallooze harten, 0 Vorst, rees in stilte een monument voor
U op: wie verdient meer dan Gij, de eerste hand te slaan
ook aan dit zigtbaar gedenkteeken? De Natie alleen wil het
bouwen; de rijke heeft van zijn schat, de weduwe haar pen-
ningske ten offer gebragt, maar de eerste steen mag door
geen andere dan Oranjes handen gelegd! Met diepen eerbied
O noodig ik U. M. uit, om zonder verder uitstel, die schoone
taak te vervullen. En gij, priesters der kunst, viert dat oogen-
blik met vernieuwde toonen en zangen, die ons nog eenmaal
terugvoeren naar het eeuwig gedenkwaardig Voorleden!
Het is geschied; bevestigd is de deksteen met de over-
kostbare oorkonde, die het Palladium van Neêrlands toe-
komst bevat. Dank, driewerf dank, geëerbiedigde Koning,
die den weuseh der natie vervuld hebt, deze steen zal ten
eeuwigen dage tot eene getuigenis zijn tusschen haar en
tusschen U: God make beiden getrouw! Dank, gij allen,
die op eenigerlei wijze hebt medegewerkt om ons dezen
heuehelijken stond te bereiden; moeijelijk mogt nu en dan
uwe taak zijn, een oogenblik, gelijk dit, vergoedt alles.
Maar zegt mij, feestgenooten, zal waarlijk de steen, die
heden gelegd werd, zijne aangewezen beteekenis voor Neder-
land en Oranje behouden? ’t Zal ook daarvan afhangen, of