HomeDe eerste steenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 732.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

j..Y . , ; - ==
125
in vijt' en veertig het ridderbeeld van den grooten Y
Zwijger in op zijner waardige wijze. En nu, is het niet
als moest deze zelfde dag gedurig weer een geluksdag’
zijn -- op den 178*1 November l8G3, in hetzelfde jubel· E
jaar, dat aan veertig duizend Nederlandsche slaven de blij-
"*** mare der vrijheid deed hooren, staat een derde Winnaar
gereed, om door eene plegtige handeling voor het oog van
God en zijn volk als het ware zijnen vorstelijken eed N, h
te hernieuwen. Wees gegroet en gehuldigd, Koning der
Nederlanden, wien het bloed van Nederlands Redder onver-
valseht door de aderen speelt! Wees gegroet en gehuldigd: i
hoe zal ik uitdrukken, wat er bij dat woord in het hart
dezer duizenden spreekt, en der tienduizenden, die daar j `
i, buiten Uwen naam met blijde geestdrift herhalen? ’t Is mij,
als hadden die allen de eervolle taak mij opgedragen om
U te zeggen, hoe onbeschrijfelijk lief zij U hebben: die allen,
de armen wel het minst te vergeten, en allerminst de ge-
redden, die voor ruim twee jaren uw vorstelijk woord mogten
hooren: ,, als de nood aan den man is, zijn wij altijd bij
elkander. " Koning der Nederlanden, als wij Uw beeld in het
sehitterendst licht willen zien, wij denken u niet bij voorkeur in
kroonings­ en ridderdos, maar met den eenvoudigen mantel r
omhuld, in het ranke vaartuig gezeten, dat u over gescheurde
dijken en ijsschotsen naar de ongelukkigen heenvoerde,wien
gij in den veegen nood als een reddende Engel verschenen i
zijt. Weder bragt in onzen leeftijd Oranje de redding van
over de wateren aan, maar wat is het onvergetelijk feit ons
anders dan een zinrijk symbool van wat sinds eeuwen
geschiedde? Een ijsvogel, die zijn nest in het midden der r
wateren bouwde, met de spreuk: ,,gerust in het midden der
`

1