HomeDe eerste steenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 740.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

ges-Y · ­ --YY ·· Y ~ · . ` ` aa .ïLJLllY`.l` ""`­.».;... ..i.J..r,,r..;;..;ax=<-:a;=.<·,;,: ~­..Lg­.«.,¤,,g,,,ï,,& 1.§,_,_,, ,,,,__,_,
`
V
r`
12
Christendom een nieuw tijdperk van zegenrijke ontwikkeling
ingetreden. O, wij weten het, tegen al dat licht staat ook
1nenige schaduwkant over. Wij zijn niet dwaas genoeg, om dat
alles uitsluitend als het werk van eene hand te beschouwen.
Waar is de mensch, waar de Vorst, die alles vermag, al
wordt hij zelfs door de meest uitnemende staatsmannen j
bij ieder loffelijk streven gesteund! Maar toch, hoeveel van xii
dat alles, en wat hier meer kon genoemd worden, aan het
kloek beleid en de onvermoeide werkzaainheid van den
Koning te danken was, dien de opgetogen tüdgenoot als de11
Vader des vaderlands groette, de Tüd brengt het reeds thans
aan het licht, de Geschiedenis zal het eens nog oneindig
helderder staven. Overspannen verwachtingen, zij konden
natuurlijk niet alle verwezenlijkt worden; de eerste konings-
kroon, door Oranje gedragen, is in menig opzigt een kroon t•
van doornen geweest. Maar toch, nooit lichtte de 17#= Novem-
ber voor Oranje en Nederland aan, zonder beiden onafschei-
delijk verbonden te vinden, en werd ook het vereenigd
koningrijk na vijftien jaren van een gescheurd, Godlof, de
oude trouw heeft ook dien nieuvven nood overleefd, en wij.
hebben nog geen voetbreed gronds van het dankbaar Holland
verloren, dat eens Oranje met vreugdedronken blikken ont-
ving. ,,Geen voetbreed gronds verloren ," de vorstentelg, die
dat heldenwoord in het hagchelijkst oogenblik hooren deed,
hechtte dertig jaren later op dezen zelfden dag een nieu-
wen schahn aan de keten, die Oranje aan Nederland bindt.
De tweede WILLEM, ,,die zich als Curtius in den afgrond
,,zou hebben geworpen, zoo die tot bel1oud des vader-
lands daarmede had kunnen gedempt worden" wijdde
_(*) Bosscha.
·x