HomeDe eerste steenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 722.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

· ·-W ‘ ‘ e o -.,,-____Q N N,-
11
Maar zoo wordt het ons dan ook vergund, ja gebo-
den om nog eene sehrede verder te gaan, en in dien
A eersten steen niets minder dan den hoeksteen van het
gebouw onzer toekomst te zien. Immers was jnist dat
nwe voornaamste gedaehte, geëerbiedigde Voorzitter, ge-
" aehte leden der Hoofd-Oommissie, die wij naanwelijks weten
of wij meer voor dat denkbeeld danken, dan wel met den
Q veel belovenden aanvang van harte geluk wensehen zullen?
Gij hebt gewild, dat dit Monument, als uit den boezem der
natie zelve verrezen, niet slechts de aansehouwelijke uit-
drukking harer dankbaarheid voor het voorleden, maar ook ,
harer leus voor later jaren mogt wezen, en wie onzer zegt l
het niet van harte u na: Oranje en Nederland zijn één! Neen,
van zulk een verbond, sinds drie eeuwen gevestigd, en bij l
g herhaling door het bloed van de keur der helden bezegeld,
heeft de geschiedenis geen tweede voorbeeld te toonen.,
Oranje naast God alles voor Nederland, en Nederland niets
zonder Oranje - ik zwijg van wat vroeger jaren getuigen,
om bepaald in 1813 mijn punt van uitgang te nemen. November ;
1813l Is het niet, of sinds die maand een nieuwe oogst van
zegen op onzen bevrijden grond is ontloken`? Wel heeft hij
woord gehouden, de eerste WYVILLEM, toen hij ,,de heeling der
wonden van het dierbaar vaderland" als zijn éenig doeleinde ij
voorstelde. Binnen luttel jaren zien wij onder zijn wijs en
weldadig bestuur de nijverheid uitgebreid, de handel weer
opgebeurd, de waterwirnpel op de verste zeeën terug- =
gekeerd, geëerbiedigd, gewroken; de goudmijn van Java
heropend, en nu en dan als in een goudregen over het moeder- N
land uitgestort, en bij en boven dat alles, de kunst herleefd, de ~
wetenschap aangemoedigd, de heilige zaak van godsdienst en N
·

L 1
T l