HomeDe eerste steenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 707.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

lv v e
L
;•« 10
H vriend in den nood te betoomn? Wie wendde zoo menig
gevaar, dat de pas ontloken plant onzer vräheid had kunnen
doen sterven, eer zij eene enkele vrucht had gedragen? En
wie, wie volvoerde straks wat zijne hand had begonnen, en A
l_ schonk eindelijk vrede, na twintig jaren van sehier aanhou-
denden oorlog? Vrede -­ o wij verstaan het, hoe geen lente ‘V
ooit zoo schoon werd gekeurd, als het vriendelijk voorjaar
van veertien, toen overal nieuw leven ontwaakte, en het g
{ eindelijk waarheid kon heeten: ,, de gansehe aarde rust; zij is g
stil/’ Maar wij denken tegelijk niet zonder siddering in, wat
in vijftien had kunnen gebeuren, ware niet de Heer der leger-
scharen getreden aan de spits onzer dappercn, om het Vader-
land op nieuw verlossing te schenken, verlossing wederom door
Oranje. Toen heeft 1nen het gezien,hoe onbekenden elkander
met dankbare tranen begroetten; toen vielen Hollands zonen r
nog eens als broeders elkaar aan het hart, en stamelden:
dat heeft God gedaan, dat zullen wij nimmer, nimmer ver-
geten! Helaas, 11]33l' al te velen zongen van jaar tot jaar
ilaauwer Gods lof, om eindelijk zijn werk te vergeten. Maar
heden, heden voor het minst zal dat verwijt ons niet gelden, en
reeds de eerste steen van ons gedenkteeken zal Gode een
outcrsteen zijn. Meer dan iets anders is Nederlands ver-
lossing in ons oog eene luistervolle openbaring dier aan-
biddelijke Wereldrcgering, die eindelijk op haren tijd den
verdrukten regt doet en den verdrukker verbrijzelt. En niet
zonder eerbiedig opzien naar Boven noemen wij het met
den Godvruehtigen dichter ,, door d’Almagt zelf beslist, dat
Neerlands roem en glorie voor eeuwig aan ’t bezit van
Nassau is verknocht/’ (j)
C') Jesaia lá : 7. (-{·) Feitli.