HomeDe eerste steenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 658.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

r..,..,. _ ï,,... .r;..r..,...z,,r,.W_,____,.,,Z§._;,.a.,.r. ri mamma .,i.,
|
9
?Hot mag ll zijn, als dio droomdon, want hoort, oon Psalm
1dor bovrijding klinkt do Nodorlandscho maagd van do lippon:
,,1lo Hoor hooft grooto dingon aan ons godaan, dios zijn wij
wo1·blijd." .
,, Do Hoor hooft grooto dingon godaan"; zoo, juist golijk
ïiodon do aanhcf van ons foostlicd, klonk hot oorsto Woord,
dat Oranjo don avond na zijno aankomst bogrootto in hot
huis dos gobods. Maar wat dunkt 11, l112lg110g zolfs na oon
halvc oouw dio toon wol vorflaauwon, on moot do stoon,
­dio daar voor ll staat, niot vooloor oon grondstoon van
_ hot altaar dor dankbaarhoid zijn? Noon, Wij vor-
goton daarom niot, wat wij ook aan monschon vorschuldigd
‘·»·« zijn; al sprokon wij nog hunno namon niot uit, oor wij Godo ,
·onzo offors ontstakon: van vadorlandsch govool klopt ons H
Q "hart, roods bij l1BlJl1€l'(ilCl1l§G11llllll11Gl`(làCl(511 alloon. Maar zolvo
H izoudon zij do oorston zijn, kondon dio odolon nog 11it l111nno 1
gravon vorrijzon, om ons bcwondorond oog van zich af, hot ,_
oorst naar Bovon to rigton. Wio was ook andors in staat,
j dan Hij, dio hoog is bovon do hoogon, om tot don nog
1 immor zwollondon stroom oon ,, tot hiortoo on niot vordor"
to sprokon? Wio strood van don homol, on stijfdo do magt
-1dor saisoonon, on blios mot don killon adom van hot Noordon ï;
·H do bloom dor logorscharon in hot onafzionbaar snoonwgraf
al tor nodor? Wio stortto hior on oldors don vijand zijnon schrik
H in hot hart, on noigdo hot magtig Brittanjo om zich ons oon
S E .
(*) Ps. 126: 3. Tekst dor Loorrodo van don Eerw. Vmuviam in elan toon go- j
houdoii Dankstond
j L
.
J s
`
Y H < J
l
§