HomeDe eerste steenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 770.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 15.75 MB

al l
i
l : e .
li,
j H
hadden de vlannnen van Moskou het vuurteeken voor het.
oog van het verbaasd Europa doen blinken, en Rusland
was ontwaakt, dat ons later eene geëerbiedigde Grootvorstin
r schonk, wier naam wij zegenend noemen, als de schoonste
parel aan de koningskroon van ‘V3ilG1'lO0’S held. Reeds had
Duitsehland, uw bekoorlijk vaderland, geliefde Koningin, niet
zijn kanongebulder geantwoord, toen op Leipzigs slagveld het
I pleit der volken beslist werd; eindelijk roept die krijgsmuziek
ook hier den Oranje-kreet wakker, als een Echo van dui-
zende zielen. In een tooverslag prijkt de eerste vaderlandsehe
kleur, door een zwakke vrouwenhand vastgehecht, op de
borst van een wakkeren vaderlander, straks door meerder
braven gesteund. Zij wagen het eerlijke hoofd, maar wat zegt ,
dat, waar God en het Vaderland roept: indien nu Oranje ,,,_,
slechts daar was! Wat wacht gij toch, dagen aan één,
waehter op Schevenings-duin, en neemt het kunstglas in
handen, en tuurt, of gij nog achter de witgepluimde golven ’
geen zwarte stip ziet verrijzen? Ja waarlijk, daar schemert
de reddingsboot, die Neerlands redder terugvoert; daar na-
dert, daar wuift, daar is hij, de Prins van God gebeden: ,
na een scheiding van bijna twintig jaren drukken Oranje en j
Nederland elkaar verzoend en verrukt aan het hart! De _
Koningsleeuw schudt met fonkelende blikken de manen, en l ·
de rootgierige Adelaar vlugt verschrikt naar zijn nest, reeds v
verheugd zoo hij zijn jong nog kon bergen. Nu de ketenen ,
atgerukt, het zwaard uit de schede, den bezem op den mast,
de hand aan den broeder, en bovenal het hart aan den vorst! l
Nu de harp van de wilgen, tre1u·enden aan A1nstels­ en Maas- g
en Merwe- en Idsselboorden, die zoo lang in ’t verborgen
geweend hebt, als gij aan het verloren Vaderland dacht. «
' l
rl
l