HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 9

JPEG (Deze pagina), 486.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

» i
V NEDELLAND,
*, IN DEZE EEUW VAN VO()RUl'l‘G,NG ()N])ElLV()R]’l·)`X A.\
A STELSELLOOSIIEID, AAN BEKROM`YENllEH) `N
i INZIGTEN EN AAN HET 'l‘OEV.L.
§ l'
NEDERLAND IN DEZE meow VAN voo1<1·1·r<:rxxu.
Een der bekwzmmste en gcaehtste onzer stazrtsrnannen lnuigb,
in enkele hoofdtrelcken uit de geschiedenis der publieke
f schuld, in zijne redevoering, in de maand October 1821 ter
` vergadering der Staten-Generaal uitgesproken, ee11 tafereel
E op, dat ons een denkbeeld kan geven der treurige gesteld·
heid, waarin ons vaderland na de bevrijding der Erznisehe
l overheersehing verkeerde, met deze weinige, maar trellende
{ woorden %): nl/Vi] hadden onnoemelijke opolferiiigeir gedaan,
nom eene zoogenaamde oxiaflmnlcelijkheid te behouden; wij
z/lmdden alle onze bronnen van welvaart zien opdroogen,-
amen wendde onze aïnrdnelit van onzen gCllCClCll01lLl(%l'g&llg
ml`, door ons bloed, onze zonen te eisehen.`° ­- Al waren
echter die woorden niet gesproken, al was ons ïmdere niels
*) 0. 1;. onixvm VAN uooïsxrmirr. l9gï<lruge fo! de ]lIl£·.S/11¤!U[·.//jj vin;
Star:/, VI<e dee], blz. 259,