HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 8

JPEG (Deze pagina), 664.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

1
1
1
1
1 ­-­­ 15 -~
’ 1;::011 11ij z1011 1011 11001 01011, 1)CV1`Llt§1, 1:1 100 g;0111·:1g11, 0111, :11
10 1101 11:111 001; 01001110 zij110 %\'il1i1{C s10111 1.0gcn 1110 11011-
Y 10oz0 s11v01<11111g 10 VCl‘11C11lCl1, 011 110 111i11d01011 :1:111 10 govon,
(110 11:1:11 zijn 00111001 1:01111011 1()1Q1C1l, 0111 NCL1C1‘1ül1(1 op 10
. vo01‘011 1.01 0011011 1100gC1l 01:1:11 v:111 w01v:1:1r1, w:1:11vo01 1101
_ 111001 dan :11111010 rijkon 110 110s1:11111d001011 b0z11. Hij :101111101 .
d:1:1rbij g011001 110011000 zij11011 11:1:1111 10 v01·1110111011, 11*:1111 zijn
11:1:1111 1;:111 zijn gosohrift g€C1l 111g:111g VCl`S(311£l.11b]], 011 1101 1:1 1
1 0v01n11111 z1j110 bcdooling 10 11‘3C1l1(?ll zi01111:m1·1110110 0011 llïlüllä .
1 1.0 111011011. '
1[ij 1110111; zij11 gcschrift :1:111 110 1)C0Oï(1CC11l1g v:111 1101 :11-
g01110011 :1:111, :11100111ijk 111 110 11001), 11:11, zoo zij110 110111~;b001·­
j 11011 1010 goods b0v:111011, zij :1:111 1l1ül1llC1l, dio gl'O11(11gC 0111-
1110 b0z1110n 111 do vakkon, W011;0 bij l1C11 s01n·ijv0r S1001110
€)l)j)C1'V1ïl1{1{1g 1101:01111 Zijll, 212l]l1C1(11llg 11]()g€l1 gcvcn 101 1111-
1 b1·011111.1g, 101 v0rb0101·1ng (1C1`ZC1’C, of 0111, zoo zij 1101 bc-
s1rij11ing 11*0:11111;; gokcurd W0l`(1Cl1, 1C’gCl]SI)1`Z1ü1i uit 10 101:11011,
, Ton 010110 zij 1101 1LCll1 11101 vorgunil (1(31,1 10z01· 111£1ü.(‘1l1)1§§
1 10 111:11100, 11:11, 11:1:11 1101 oogmcrk 110z01· b1:1d0n is CCII 0v01·-
zigt 10 g0v0n v:1n don gang, (11(‘1l 110 z:1k0n 111 NC(1C1'1ü1l(1
110111011 cn 110111011 100001011, bij 11*011; 0v01·zig1 00110 zoo g1·0010 j
VC1YS(>1101(1C]11lC1(1 van 011(1Cl`WO1‘l)O1 b01ro1;110n is, 1110 voor 1101 ·
111001·c101·11001 111 0p011b:11·0 gCSC1ll’11.1CI1 grondig 011 ui1v001·ig 1
11011:111110111 zijn, 110 11100010 11101 Ol1(1C1'WC1'l)Cl1 :1111101 S1C(J111S
\'Ol‘11C1l £lZ11lgCl'OCl`(1, ZO]lL1C1` in 00110 111001 uitvocrigo b0s011011­­ ;
wing 10 11l'C(1CH, (13.11, voor 1101g0011 11ij 11'LG1) 1111 g0s01111f1b0- j
11*01011 11*11, `r01s1;1·0111; 110odz:1k011jk is 10 :10111011. T011 opz1g10 1
v:1n do 0]1(ï1CPWCl'PC1l, (110 1111 11001110 van 1100 s0111.ijv01·s 11101
{g()1l()CgZülYlC 1((;‘111l1S g`C1lC(31 mogton zij11 ov0rg0s1:1g011 011 1110
1l0g1ïl1lS in dc 1101011 1101 :1:111g010g01111011011 V{l·l1VO111§SVC1VZ{1l`1
1‘1l Vüll S1ï1[1.1'S1)(31.{11lg gowigtigc s011:11<01s 11111111011 l111`Il][l1{C1J,
“JUl'ZO(ï1§1 111] 1G1'(Yg1·\'1_jZ1)1g` ()l1(11?Y im-]l1)1€(1111g, 0111 1100 11(>()&11g'f
111 1110 1111ï«:ig:g11·11 1111 1;0s:·111·1-11 11:11101 :1:111 10 V'.l11.1‘11,