HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 76

JPEG (Deze pagina), 528.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

I
II
jy ­- 7 4 -
,22
II, .. . .
der staatsaangelegenlieden belast zijn en daarop 1l1VlOC(Il11t-·
oefenen; dan zal in het vervolg de Regering niet meer ver-
klaren: wij zullen afwachten welke rigtingen ons ten aan-
Ii zien der groote liandelswegen worden aangeboden, om daaruit
I te kiezen die de minste opolfering aan den Staat zullen
i kosten; maar dan zal het zi_jn, die overeenkomstig hare
roeping bepalen zal, welke riglingen door het staats- en g
handelsbelang gevorderd worden, om daarop de mededinging
I ter bekoming van eene voor den Staat minst kostbare daar-
j stelling uit te lokken. Met een en ander zou het oogmerk,
waartoe deze denkbeelden zijn ter neder gesteld en aan ieders
{ oordeel worden overgeleverd, ten volle bereikt zijn.
i Mogten zij eene aanleiding geven tot eene toekomstige
gedragslijn der hooge regering, dan is het onze innige wenseh,
dat bij die volksvertegenwoordiging alle bekrompene inzigten i
lj wegens plaatselijke belangen, die alle handeling uit één al-
jx gemeen beginsel bij het staatsbestuur onmogelijk maken, mo-
ll . . .
g gen worden onderworpen aan de verpligting die op haar
"
i rust, om boven alles het algemeen belang van den Staat te
i behartigen.
I
li
`I
L v
----­’.¤·«»ï­·--
I
4s’
al`?
It
Ii`
ti

it
,i
V
i.