HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 75

JPEG (Deze pagina), 583.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

a
1
§ 7.
BESLUIT`. ‘
Met het voerschrevcne is naar wij ons voorstellen een
overtuigend betoog geleverd, dat in de leiding van het ge-
l wigtigste staatsbelang van Nederland, die der aangelegenhe-
den, welke in betrekking staan tot de ontwikkeling der
volkswelvaart, gedurende de jongstverloopcne vijf en twintig
jaren, geen stelsel te onderkennen is, tenzij men, in aange-
legenheden waarin de geheele wereld voorwaarts streeft, het
niets uitrigten als zoodanig mogt willen aanmerken; tenzij
men, ingeval van weifeling en beslniteloosheid omtrent de
gewigtige staatsbelangen, de uitvlugt, om die aan het toeval
over te laten, tot den rang van stelsel mogt willen verhef-
fen. Vifij hebben getracht daarbij aan te toonen, dat alleen
het aannemen, het met kracht doorzetten en ten uitvoer bren-
gen van een vast en zamenhangend stelsel Nederland kan
opvoeren tot hoogen bloei en voorspoed. VVij hebben daarbij
eene poging aangewend, zoover in ons denkvermogen lag,
om een stelsel te ontwikkelen dat naar ons inzien den grond
zou leggen tot eene hooge vlngt der volkswelvaart, tot be-
, vestiging der zelfstandigheid en der zekerheid van den staat.
Het is echter verre van ons, dat wij ons zouden vermeten
te willen beweren, dat in alle opzigten, in alle bijzonderhe-
den het beste stelsel door ons daarbij werd aangegeven. De
hoofdbeginselen waarop het berust, zijn evenwel naar onze
innige overtuiging de eenig goede en de eenig mogelijke.
Mogten zij die hoedanigheden bezitten, dan zullen zij naar
onze verwachting ingang vinden bij hen, die met de leiding