HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 74

JPEG (Deze pagina), 612.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

li
l, a
li ­­ 72 ­­
Fi
Een overlaat aan het zuiderboord der Lek over de lan-·
den van Culemborg, enz., zou hier onvermijdeli_jk noodzake-
ii lijk zijn, om het noorderboord (Lekdijk bovendamseh) ge-
heel buiten het gevaar der gevolgen van ijsverstoppingen
i te stellen, maar ook om dijkbreuken aan het zuiderboord
der Lek te verhoeden. In verband daarmede zou de spoor-
weg tusschen de Linge en de Lek, voorzien moeten worden
met doorlaatbruggen, en de lage polders ten oosten van den
Diefdijk in staat moeten gebragt worden, om zich van het
tijdelijke door de overlaat instroomend water, spoedig te
ontlasten.
* De bruggen over de Waal en over de Lek zullen op de
gl omschrevene wijze nabij Zalt­Beemel en nabij Culenborg,
i. over het geheel genomen minder schade kunnen te weeg
é brengen dan op eenig ander punt, dewijl de overlaten wer-
jl kende, in de grootste landstreek die er bij betrokken is, in
de Betuwe, veel kleiner grondgebied zou behoeven overstroomd
te worden, dan wanneer de bruggen verder van den Diefdijk
verwijderd gelegd werden, terwijl wanneer de bruggen bene-
denwaarts den Diefdijk gelegd werden, de Vijf Heerenlanden
en de Alblasserwaard ten gevolge daarvan, aan overstrooming
zouden blootstaan, bij welke landstreken wegens hare lagere
Q ligging de afvoer van water aan meer bezwaren onderhevig
al is. Door de aanwending van overlaten mag men achten, dat ;
de waterstaatsbelangen der daarbij betrokken landstreken, op
de eenige en meest mogelijke wijze tegen schade gevrijwaard
jg, zouden worden.

(
`
ill

glt
i ,

zh
<|