HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 73

JPEG (Deze pagina), 665.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

._ 71 ..
de stichting eener vaste brug, de aanleg eener gelijk hier-
voren omschreven overlaat niet gemist werden. Zü zou be-
hooren aangebragt te worden aan het zuiderboord boven-
waarts de brug, ten einde eene grootere landstreek, de Tie-
lerwaard en de landen ten noorden de.1 Linge, die buiten-
dien bezwaard zijn met het afstroomend water der beide
Betuwen te vrijwaren, en mede, dewijl die grootere land-
streek, op hare beurt, ter vrijwaring eener nog veel grootere
landstreek ten noorden van de Lek met eene overlaat zal
moeten belast worden. Eene overlaat in den Boemelerwaard
kan ook te gereeder plaats vinden, dewijl dat VVaterschap
uitmuntend goede inrigtingen van stoomgemaal bezit, en
daardoor bij magte is zich van het water, dat over de
overlaat tijdelijk 1nogt instroomen, spoedig te ontlasten.
il Het behoeft naauwelijks vermeld te worden, dat de spoor-
weg door den Boemelerwaard van de noodige doorlaatbrug­
gen zou moeten voorzien worden om het water, dat over
‘ den ove1·laat kan instroomen, af te voeren.
Het riviervak nabij Culemborg is in verband met de
hier voorgestelde algemeene beschouwing niet bij uitstek,
gunstig tot den aanleg eener brug, dewijl de stroornbaan _
ongelijk van breedte en de wederzijdsche dijken nog veel
meer ongelijk van elkander verwijderd zijn. Slechts op
; een punt zijn de dijken naauw bij elkander gelegen, om-
streeks 50 ellen bovenwaarts het eilandje, nabij het veer
gelegen. Bij den ijsgang begint de rivier op dat punt
altijd het eerst in werking te komen. Een blijk, dat aldaar
de stroom de meeste k1·acht uitoefent. Naar den regel hier-
boven gesteld, zou op dat punt de beste gelegenheid zijn
tot den aanleg eener brug, hetzij met een der steunpunten
op het eilandje, hetzij 50 ellen bovenwaarts van hetzelve.