HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 72

JPEG (Deze pagina), 663.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

gi
r.
­ ve ­­
jl
handeling van dit onderwerp alhier alleen van de bruggen
over die rivieren gesproken zal worden, in de onderstel-
ling, dat eene brug over de Maas betrekkelijk aan geene
ij ernstige bezwaren onderhevig is, terwijl die over de Linge
in dit opzigt daarbij in geene aanmerking kan komen.
Q Bij de beschouwing der riviervakken die uit het oogpunt
der hiervoren ontwikkelde behoefte aan smalle en diepe
stroombaan, geschiktheid tot het stichten van vaste bruggen
aanbieden, zal hier niet in eene vergelijking worden getre-
den van de verschillende punten, die in den laatsten tijd
voor den overtogt der rivieren met de spoorwegen in aan-
[ nierking zijn gekomen. Wij zullen alhier alleenlijk de
ik voldoening aan die behoefte, alsmede het ontvouwde stelsel
p van overlaten toepassen op de bij Lt. a. hierboven voorge- A
' stelde lijn van aansluiting des Zeeuwsch­Limburgscl>en spoor- Y
j wegs aan het centraal punt Utrecht, de lijn van ’s Bosch
je naar Utrecht.
je De bruggen zouden in die lijn moeten gelegd worden i
over de Waal nabij Zalt­Boemel, over de Lek nabij Cu-
i lemborg.
Het riviervak nabij Zalt­Boemel is wat de breedte en
de diepte van de stroombaan betreft, zeer gunstig tot den
jh aanleg eener vaste brug. De dijken zijn echter op dat
iig; punt zeer ongelijk in afstand van elkander verwijderd, doch ;
geleiden bij hoog water de gansche stroom in eene ver-
V naauwde maar diepe stroombaan tusschen Zalt-Boemel en
;°_i Tuil door. Met de brug stroomopwaarts nabij Zalt­Boemel
tc leggen, verkrijgt men de gelegenheid, om het profil der
rivier, dat door de steunpunten der brug eenigzins verkort,
wordt door het aanbrengen van doorlaatbruggen te herstel-
len. Hoe gunstig dit riviervak ook is te achten kan bij
il;
l· ä
rl
lj ‘