HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 71

JPEG (Deze pagina), 625.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

.. 59 ..
zenlijking van het door het landhuishoudkundig eongres
aangegeven denkbeeld, de ondervloeijing der landen met
Vet rivierwater, in sommige landstreken kunnen bijdragen.
De voorgestelde voorzieningen zal men moeten nemen
op welke plaatsen de bovenbedoelde bruggen over de ri-
vieren ook gelegd worden. Het stelsel om liet gevaar van
j ijsverstoppingen te voorkomen, alleen door zorg te dragen
dat bij den aanleg van bruggen het prolil, benoodigd tot
den waterafvoer niet verminderd worde, door toevoeging
van doorlaatbruggen, is gelijk liiervoren betoogd is, niet vol-
doende, want de natuur werkt bij het losgaan van het ijs
op onze vermogende Nederlandsche rivieren zoo geweldig
en zoo snel, dat liet volle vermogen der rivieren zonder
‘ eenig beletsel, dikwerf gebleken is ontoereikend te zijn, ·
om ijsverstoppingen te verhoeden, ook daar waar de stroom-
baan in den meest normalen toestand is, daar waar men
nimmer de onderheviglieid van verstoppingen vermoed zon
hebben. De natuurkracliten, wanneer zij in werking zijn,
i vergrooten zich, als hare aanvoeren onuitputtelijk zijn, in
het oneindige, zoo lang zij tegenstand ontmoeten. Hierop
moet men bedacht zijn bij het aanleggen der bruggen en
i het is daarom dat men, op welke plaatsen zij ook gesticht
worden, voor atleidingen door overlaten moet zorgen. Om
j diezelfde reden is dit ook voor de veiligheid der bruggen
i noodzakelijk.
i De rivieren de W aal en Merwede en de Neder­Rijn en
Lek leveren, welke punten tot den overtogt van dezelve
met vaste bruggen er ook uitgekozen worden, altijd de
grootste bezwaren op, omdat die rivieren de andere rivie-
ren, die mede overgetrokken moeten worden, ver in ver-
mogen overtreffen. Het is daarom, dat bij de verdere be-
ee