HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 70

JPEG (Deze pagina), 652.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

" * *7** *"* **** ** ** ** **** ***** ** ** * * Y .
I
lj! - os -­

ovcrlatoii, doch dc ring hai·oi· bodijkingon zou niet vcrlno-
­
_ kon wordcn cn daardoor zou dc Jnstroomcndo massa watcr
niots mccr bodragcn dan volstrckt noodig is, aangczion do
vi 1·ivici· bovcn dc ijsvcrstopping alsdan zijn hoogst watcrpivoiil
bchoudcndc alti`d zoo vccl wator door dc vc1·sto>>in<>‘ zou
‘~ > · ll ¤
F bli`vc11 afvoorcn als dczc naar omstandi<>·hcdcn -- maar toch
ij « J D B
tij alti`d in bcduidcndc matc, - kan doorlatcn tc1·wi'l wi`dcrs
jj 9 .l .l ·
tx dc instrooming tcrstond ophoudt bij ccnigcn aftogt dor ijs-
vcrsto J Jin Won.
, ¤
jl Dc ovcrlaton zoudcn moctcn gcmaakt wordcn volgcns
li hot stclscl, door dc rivicr-commissio in dci ti`d aano‘cnomcn,
[ ·l Q
nainclijk door hct daarstcllcn van ccnc binncnglooijing dor
2 dijkcn van 15 op 1. In afwijking mot dat stclscl cchtcr,
zou mon in dczc wcvallcn dc di`kcn niot mosvcn afsliwtcn `
CJ «.> ra 9
of dc kruinshoogtc van dc ovorlatcn lagcr makcn, dan dc
t tCO`Cl1VO()I`dl*"`C lI)£Ll](-ll'l{Sl100¤`tCl1, dcwil dc ovcrlatcn nooit
lf zn za . za
zoudcn bchoovcn tc wcrkcn bij opcn watcr; maar IHCII zou
gi ..
i~ dc dijkcn aan dc ovcrboordcn dor ovcrlatcn moctcnvcrhoo-
tï .. .. .
5 gon. Dc dijkbcsturcn van do dijkvakkcn, waarin dc ovcrla­ i
ton gclogcn zijn, zoudcn hot rcgt moctcn bchoudon alleen
bij ojncn ivatcr dc ovcrlatcn togcn OVCl‘SlJl‘OOlI`l`l]lgCll op tc
ju; kistcn. Hot ontncmcn van dc bcvocgdhoid aan dic dijkbc­
i .. ..
;j sturcn, om dc ovcrlatcn, cvcn als warcn zij bandijkcn to
lt .. .. . .. ..
QQ vcrhoogcn cn ook bij ijsgang op tc kistcn, zal bg wijzc g
van administraticvcn maatrcgcl nict kunucn gcschicdcn, dc- i
if; .. . . . i
wijl lict ccnc soort Vïlll ontcigcning uitmaakt. Dczc maat-
Ql rcsrcl zal door ovcrccnkomst tot stand <>‘cb1‘a<»‘t mocton wor-
il o D O
don, waartoc dc dijkbcsturcn waarschijnlijk nict ongcncgcn
ta zullcn bcvondcn ivordcu, wcgcns dc bij hcn bcstaandc vrccs
voor bruggcn zondcr ccnig bcvciligingsxniddcl tc bckoincn.
I
Nt/`olligt zou hct makcn dcr bodooldc ovorlatcn tot vcrwo~
,1 ‘

ju
.l
.1
Al
ii
L