HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 7

JPEG (Deze pagina), 558.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

ä BERIGT VAS DEN SCHHIJVEH.
E
‘ Geheel vrijwillig eene taak op zich nemende, die wegens
haren grooten omvang zijne krachten ver te boven gaat, er
, tot wier vervulling hij zich nogtans onwederstaanbaar ge-
l dreven gevoelt, wegens de in zijn oog verkeerde rigting, die
omtrent de allergewigtigste belangen van Nederland gevolgd
i wordt, acht de schrijver zich verpligt, vóór hij tot de behan-
‘ deling van zijn onderwerp overgaat, het Nederlandsch publiek,
, voor hetwelk deze bladen bestemd zijn, door een enkel
‘ woord met het oogmerk van zijn streven bekend te maken.
Eene ernstige overweging van de verbazingwekkende ont-
wikkeling van uitwendige welvaart, die men in andere lan-
i den, welke met oneindig minder bronnen van rijkdom dan
Nederland begiftigd zijn, gewaar wordt, moet bij een ieder
' de vragen doen ontstaan, vanwaar komt die ontwil·;kelingE‘
i Vaaraan is het toe te schrijven, dat Nederland betrekkelijk
_ ‘ zoo zeer terug blijft? Deze vragen hielden ook den sehrij­
_· ver bezig. Het onderzoek daarnaar bragt hem tot de over-
tuiging, dat andere landen hunnen kennelijke! voorspoed
verschuldigd zijn aan het in tijds aannemen en opvolgen
van gezonde beginselen van staatliuishondkunde, geheel ge-
lijk niet de hoogte des tegenwoordigen tijds; terwijl, helaas? E
i in Nederland de gewigtige toekomst der volkswelvaart en
· daarmede ook het staatsbelang als het ware aan het toeval
wordt overgelaten.
Deze overtuiging heeft den schrijver, hoewel zich de on-
gcnoegzaainlieid zijner kennis voor de vervulling van het-