HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 69

JPEG (Deze pagina), 606.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

... 67 ...
door opeenhooping, een beletsel in den waterloop zou ge-
vormd hebben, zoo als nog nimmer op de benedenrivieren
zich vertoond heeft en dat in zoodanig geval de dijken zou-
den moeten bezwijken door overloop, al waren zij ook aan-
merkelijk hooger dan thans. Dit is een gevaar, dat niet is
te vermijden bij de bedoelde soort van bruggen. De ram-
' pen, die dijkbreuken ten gevolge hebben, zijn van te ern-
° stigen aard, om door den aanleg van kunstwerken, al zijn
deze ook nog zoo stellig van algemeen belang, aan die rampen i
de landstreken zonder voldoende vrijwaring bloot te stellen.
Van eene andere zijde beschouwd, is het eene onbestaan-
baarlieid, dat werken van onberekenbaar uitgebreid nut, wor-
den terug gehouden door de vrees voor gevaar, die zij kun-
` nen te weeg brengen aan eenig onderdeel van den staat.
Het is daarom zaak in deze het middel aan te wenden dat
strekken kan, om het algemeen nut te bevorderen en te-
vens de bijzondere belangen niet meer dan noodig is, bloot
te stellen.
Het eenige middel dat voldoende is te achten om het
voorgestelde gevaar van dijkbreuken te verhoeden, is het
‘ daarstellen van genoegzaam vermogende overlaten aan een
der rivierboorden, naar onistandigheden te kiezen, zich uit-
, strekkende stroomopwaarts van de aan te leggen bruggen,
j ten einde te dienen, wanneer er ijsverstoppingen zich vóór
de bruggen voordoen, om het water dat de rivieren zelve
l niet kunnen afvoeren wegens die verstoppingen, af te leiden
i zonder dijkbreuken te veroorzaken en tevens om het tegen-
, over liggend rivierboord buiten gevaar van overloop en de
i gevolgen daarvan te stellen. De landstreken aan wier zijden
i de overlaten gesteld worden, zouden dan wel is waar bloot-
gesteld worden aan overstroeniingen bïi de werking dier
a *