HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 68

JPEG (Deze pagina), 655.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

l
jjï U r . 55 ...
ll
de strooinbaan na de daarstelling der bruggen, hetzelfde pro-
iil te versehailen als hi_j vóór die daarstelling gehad heeft.
Dat protil moet niet grooter en ook niet kleiner worden,
jj want de diepe stroombaan in die vakken bewijst, dat het
in die vakken goed was. Voor de ophooping van het ijs
vóór de bruggen, bestaat meer gevaar gelijk hierboven reeds
gezegd is bij mindere stroomsnelheid in breede riviervakken, I
'aivmar het ijsveld vóór de ijsbrekers onbeweeglijk zal blij- l
ven zitten en door het van hooger afkoinend ijs noodwen-
dig zal worden opgestapeld. In een naauw riviervak niet
j= diepe stroombaan, geschiedt de ontbinding van het ijs met
onwederstaanbare kracht en zal de verbrijzeling van het ijs
i met geweld geschieden op de ijsbrekers, hetwelk eenmaal
i verbroken en verkruimeld onvermijdelijk sterken stroom be- `
hoeft, om met snelheid afgevoerd te worden. Men kieze
dien ten gevolge tot den aanleg der bruggen bovenbedoehb
bij voorkeur naauwe riviervakken.
Het gevaar voor ijsverstoppingen bij de bruggen is er
l ~ t .
echter niet geheel weg te nemen, naar de bruggen ook ino-
I gen worden aangelegd. Die getuigen zijn geweest bij het
losgaan van het ijs op den Nederrijn en Lek in 1855, toen ‘
de omstandigheid zich voordeed, dat door gedurigen aanwas
lj van het rivierwater gedurende den vorst, het ijsveld eene .
dikte verkregen had van vier tot zes pahnen zoogenaanid j
gezond ijs, die gezien hebben dat dit geheele ijsveld door
den aanvoer van water zich van tijd tot tijd in beweging
stelde, zonder dat er een enkele barst zich in vertoonde, ‘
heeft zeker de vaste overtuiging, dat zoodanige vast zauien- .
hangende ijsinassa tegen de ijsbrekers zou hebben gesteund,
zonder in beweging te geraken, dat het van boven afkoineud t
ijs, daarop stoetz‘iule, zich daarï;oven en daaronder werkende
x'j
ali
iii `
il
·e
ld

til