HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 67

JPEG (Deze pagina), 618.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

'
­­- ($5 ­-
llet gevolg hiervan is, dat het ijs in die vakken blijlt vast-
zitten, door het van boven afkomend ijs wordt op- en on-
derschoven en ijsdammen vormt. De opruiming van het ijs
geschiedt zelden door langzame wegsmelting, maar is bijna
altijd een gevolg der worsteling van de kracht des strooms
j met de heehtheid van het ijs, waarbij het geweld van den
, stroom de overhand moet behouden. Indien de stroom plaat-
t sclijk te zwak is, wordt de opruiming niet volbragt in de
stroombedding waar zij behoort plaats te vinden, en oefent
de stroom, alles oinverwerpende, zijne volle kracht uit op
andere punten, waar hij zich bij den verstopten toestand
zijner bedding een uitweg kan banen. Eene diepe stroom-
bedding is een bewrjs van stroomkraeht kennelijk wegens
` stroomsnelheid. VV aar die bestaat ondervond men zelden
ijsverstoppingen. Uit deze beschouwing dient men het ge-
volg te trekken, dat breede riviervakken voor het aanleggen _
der bedoelde bruggen ongunstig zijn, omdat men daar ter
Plaatse, waar de natuurlijke gesteldheid bereids eene lamheid
in de werking van den stroom te weeg brengt, dat gebrek
daarmede aanmerkelijk zou verzwaren; dat smalle rivier-
vakken, waar men zelden ijsverstoppingen ondervond, althans
het bezwaar dat in de lamheid des strooms gelegen is, niet
opleveren en dien ten gevolge beter voor het daarstellen
der bruggen geschikt zijn. Men kan echter tegenwerpen,
dat, wanneer men in die vakken bruggen bouwt met steun-
punten in de stroombaan, deze daardoor en door de daar-
voor te stellen ijsbrekers vernaauwd wordt en de ruimte zal
ontbreken, om water en ijs. af te voeren, alsook, dat het ijs
zich voor de bruggen zal ophoopen en de stroombaan ver-
stoppen; doch in het eerste is te voorzien, niet, door atgra-
ving der uiterwaarden en door middel van doorlaatbrnggen,
·>