HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 66

JPEG (Deze pagina), 681.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

g V
F
lg Q
j· ­·­­ UL -­-·
l
l. • · · •
5 sterke en korte kroinmingen en buiten alle verhouding on-·
; gelijke verwijdering der wederzijdsohe dijken, alsmede de
overlaten stellen die rivier in bijna alle vakken, ten aanzien-
van de opruiming van water en ijs, in zoo menigvuldig ver-
, sehillenden toestand, dat er geen regel op te vinden is.­
Waririeer men de opgenoemde vakken van de Waal en van. i
den Nederrijn en Lek beschouwt, valt het in het oog, dat A
li . • . . ·
de beide lnervoren aan breede riviervakken toegekende eigen- i
schappen, ook juist in de opgenoemde aan ijsverstopping.
j onderhevige riviervakken, hetzij afzonderlijk of te zameir
ik aanwezig zijn
Uit de ervaring, dat breede rivier­vakken ijsverstoppingen
` te weeg brengen, mag men opklimmen tot de oorzaak dier
omstandigheid. Zij kan in niets anders gelegen zijn, dan in
, de mindere stroonisnelheid, die in de genoemde rivier­vak-·
i; ken moet aanwezig zi`n doordien een te wi'd bed der rivier
j ¤ .l >
jj vooral wanneer eene groote uiteenlegging der dijken, de
lf gelegenheid tot veel water­ontlasting over de uiterwaarden
> . . .
* aanbiedt, te weeg brengt, dat er niet genoeg Sl3l‘OO1T1Sll(;‘ll1G1(li
in die vakken kan bestaan, om het ijs te doen opruimen.
j "‘) In de rivier de XN/aal, tusschen Gent en Bemmel, is de stroom-
i, baan zeer breed en zijn de dijken ver van elkander verwijderd, bene-
gj don Lent eveneens, als ook bij Ochten. Bij Tiel, Varik, Gorinchem
is de strooinbaan breed, bij VC1`l{0llLlü1l1 gedeeltelijk breed, en liggen
de dijken betrekkelijk digter bij een. In de rivier de Nederrijn, nabij.
Elden, tot beneden Wageningen, bestaat verre verwijdering der dü-
i
ken, beneden de Specs eene breede stroombaan, van Eek en Wiel tot
ik Vijk bij Duurstede verre verwijdering van düken en in de Lek bü
gil Hagestein, eene breede strooinbaan met korten afstand der di'ken.
="l .. .. . .`]
,·_g Het l’annerdae1i kanaal, waar veeltgds ijsvemeppiiigeii plaats vinden,
verkeert in een anderen toestand, naardien deze grootendeels veroor-
jij zaakt worden door de werking van den ouden Rhijnmond, die een
,j¥ toevoer van walter achter de ijsbezetting om, oplevert.
L1
ll
ik
ii
ir;
ii,

J