HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 65

JPEG (Deze pagina), 635.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

1
l
ä -­ 63 -·--
i naauwer is en de dijken wederzijds zieh digter bij elkander
j bevinden.
j Veelal wordt het eerste gevoelen aangekleefd, dewijl men
j onderstelt, dat de meerdere ruimte tot den afvoer van het
water en het ijs door de daarstelling van doorlaatbruggen
i op de Uiterwaarden vergoeden kan, de plaats die door de
j steunpunten van de bruggen in de stroombaan wordt inge-
nomen en het oponthoud, dat die steunpunten voorzien met
· ijsbrekers, aan den afvoer van het ijs te weeg brengen. Te-
‘ gen dit gevoelen, dat aannemelijk schijnt wegens de eenvou-
dige stelling waarop het berust, dat tot de plaatsen waar
j men beletselen in de stroombaan kan daarstellen, moeten ge-
j kozen worden riviervakken, die buiten de gewone stroombaan
de ruimte voor afvoer van water en ijs aanbieden, bestaat
echter een gewigtig bezwaar, dat niet over het hoofd gezien
ä mag worden en dat tot het andere gevoelen doet overhellen.
I Het is de opmerking, dat juist de breede riviervakken, be-
staande in eene breede stroombaan of in verre verwijdering
der wederzijdsehe dijken, of in beide te zamen, het meest
aan ijsverstopping onderhevig zijn. Op onze Nederlandsche
rivieren is het bijna zonder uitzondering, dat de äsverstop-
pingen zich in breedc riviervakken voordoen en niet in de
rzaauwcre. Men raadplege slechts de ervaring en men zal
j ontwaren, dat wanneer het opbreken van het ijs niet voor-
spoedig gaat, bijna altijd dezelfde riviervakken zorg en kom-
mer veroorzaken; aan de Vïaal en Merwede, tusschen Gent
en Bemmel, nabij Lent, Ochten, Tiel of aan den Rooden
Molen, Varik, Gorinchem en Y/Verkendam: aan den Neder-
rijn en Lek, nabij Elden tot beneden ‘•Vageningen, beneden
de Specs, Eek en WViel en llagestein. De rivier de Maas
verkeert in eenen anderen toestand ten dien opzigte. De
l