HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 64

JPEG (Deze pagina), 657.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

Ii j
l
9 l

Bï M ez -· i
5 l
te overwinnen is, bestaat in het waterstaatsbelang der land- i
streken, die daarbij zijn betrokken.
De deskundigen schijnen voor vast aangenomen te heb- j
ben, dat de overtogt onzer breede rivieren moet geschieden 5
door middel van bruggen van verscheidene spanningen op
steunpunten in de rivieren, met ee11 beweegbaar gedeelte tus- l
sehen de steunpunten. Thans nu er door het aannemen van
eene bepaalde hoogte boven water van de brug te Keulen
eene beperkte hoogte voor de masten der Rhijnschepen is ··
jl vastgesteld, zou het welligt in overweging kunnen komen, `
j' of het bouwen van vaste bruggen hoog genoeg liggende voor
, de scheepvaart zonder beweegbaar deel niet verkieslijk is *).
°· Het kan niet ontkend worden, dat de ver strekkende aan-
loop wegens de lage binnengronden, deze wijze zeer kost- f
baar maakt, maar aan den anderen kant heeft het voor de
scheepvaart groote waarde, geene belemmering wegens de l
bruggen te ondervinden. l
jl; Hoedanig er ook gedacht worde over bruggen met of l
i zonder beweegbaar gedeelte, zij versehallen beiden het be-
zwaar, dat zij, op welk punt der rivieren ook daargesteld en
i door welke voorzorgen ook verzekerd, nogtans belemmering
{ bij ijsgang en ijsverstopping kunnen veroorzaken. Verschil-
!­ lend zijn nog de gevoelens, welke riviervakken gunstig zijn
te achten uit het oogpunt dor kans tot ijsverstopping tot g
het bouwen van zoodanige bruggen. die waar de rivieren
eene breede stroonihaan hebben en de wederzijdsche rivier-
dijken wijd van elkander liggen, of die, waar de stroombaan
(jl
il ___;-
l *) De Victoriabrng over de St. Laurens-rivier in Canada is lang
7000 voeten, rust op 20 pilaren, waarbij het niiddenval; 350 voet span-
ning heeft; hij eene hoogte van G0 voet boven water.

li j
sl l