HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 63

JPEG (Deze pagina), 603.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

N. (3] ...,.
e.
vnriwnnrrïo VAN nier wA'rnnsrAA'rs-BELANG voort zoo vint
i mrr BIJ nirr sroo1twnos'rnLsEL nnïrnoicitnn is.
Een spoorweg die over rivieren leidt, heeft volstrekte be-
,? hoefte aan vaste bruggen, ten einde het vervoer geene ver-
traging of somtijds staking ondervinde. Welke vernuftig
uitgedachte middelen men ook aanwendt, om door eene in-
L rigting van vaartuigen den overtogt van geheele s.poortrei­
11en mogelijk te maken, zij veroorzaken altijd groote vertra-
ging en dit strijdt tegen het beginsel van het spoorwegstel­
sel. Ook in Nederland zal men er toe moeten komen, om
den spoorweg, die het eentraalpunt aan Noord­Brabant moet
verbinden, over vaste bruggen te leggen, ter overtrekking
· der rivieren de Lek, de Linge, de Waal en de Maas. De
bezwaren, die daarbij overwonnen moeten worden zijn groot,
doch wanneer zij niet onoverkomelijk zijn, mag men er
j niet voor terugdeinzen, een voorbeeld nemende aan andere
landen, waar men, ofschoon van anderen aard, geene min-
dere bezwaren te overwinnen heeft gehad. Vegens de groote
kosten, aan het maken van vaste bruggen verbonden, is het,
gelijk reeds is aangemerkt, te voorzien, dat er slechts één
i spoorweg met vaste bruggen zal worden daargesteld en nooit
j een tweeden. Het is mede uit dien hoofde van het grootst
j gewigt, de rigting zoodanig te kiezen, dat de spoorweg duur-
zaam de meest uitgebreide gunstige gevolgen voor het va-
derland oplevert, en dat die keuze niet aan het toeval der
aanvragen om eoneessiën worde overgelaten, maar integen-
deel op een stelsel in het algemeen belang des Rijks ruste.
liet hoofdbezwaar, dat bij het etieliten van vaste bruggen
i