HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 62

JPEG (Deze pagina), 655.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

il
l
l
ii
­- Gi) ­-·
è
zwaai verkrijgende, door en achte1· de inundatie van Geer-
truidenberg tot ’s Bosch loopen en dus aldaar door de gun-
stige plaatselijke gesteldheid beschermd worden. Wegens j
het gedeelte spoorweg van Limburg tot ’s Bosch moet de H
toegang tot het centraal punt Utrecht door de vesting j
`s Bosch verhinderd worden; welke vesting door zijne aan-
sluiting met de linie va11 Utrecht door middel van den ,?
spoorweg een bijzonder gewigt zou verkrijgen, dat zij nu
niet heeft, als volkomen bevestigd bruggenhoofd, om uit het
hart van Noord­Brabant, tegen den vijand te kunnen han-
l delen. De verbinding van den Zeeuwsch­Limburgsehen spoor-
weg met het centraalpunt Utrecht, de lijn van `s Bosch op
i Utrecht zou de uitgebreide inundatiën voor de Utrechts he
linie doorloopen.
De lijn van het centraal punt Utrecht naar Zwolle, ge-
heel binnen den linker Usseloever loopende, ligt achter die ·
rivier, die langs zijne voorzijde geïnundeerd kan worden en
{Tl wordt daardoor, zoo lang de overgang over die rivier belet
wordt, beschermd; ook verder naar Steenwijk loopt deze lijn
i gedeeltelijk door inundatiën.
De lijnen van Steenwijk naar Delfzijl en van Steenwijk
%Q naar Harlingen geven aanleiding, voor de gedeelten die niet
door den vijand bemagtigd zijn, voor den verdediger, om l
zijne troepen te bewegen, deboueherende uit Zwolle of over I
de Zuiderzee en llradden uit Harlingen en Delfzijl.
De lijn van Kampen naar Pruisen doorloopt de inunda­
tie door de Vecht veroorzaakt.
De lijn door Noord~Holland loopt wel is waar door geene
jj inundatiën, maar door doorsnedene terreinen, die gezegd
jj worden gemakkelijk te verdedigen te zijn.
gl
il
gi
l
V 1
al ‘