HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 61

JPEG (Deze pagina), 616.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

... 59 ...
zgn bezit, het materieel benoodigd tot herstel, bijna in den-
zelfden tijd aan als de vernieling gekost heeft. Het meest
afdoend middel om den vijand, na den overval te hebben
ä afgekeerd, den voortgang langs den spoorweg te beletten,
is waarschijnlijk om denzelven te leggen door de landstreek,
die aan de inundatie der militaire defensie is onderworpen,
indien het doenlijk is aan zoodanig waterpeil, dat ook hij
onder water gezet wordt. Ook hier zouden bij de inundatiön
de vroeger besprokene stoomwe1·ktuigen ter regeling van de
watershoogtc te stade komen. Ingeval de spoorwegen zoo-
danig ingerigt worden, blijft de verdediger, zoolang hij mees-
ter blijft van den sleutel der inundatiën, den toegang tot
het land langs de spoorwegen beheerschen.
Verder moet hier nog opgemerkt worden dat het geraden
is, daar, waar vaste bruggen over de rivieren, gelijk thans
te Westervoo1·t, den toegang van het land langs de spoor-
wegen openstellen, die bruggen met permanente verdedigings-
werken te beschermen. Men kan wel is waar beweren, wan-
neer men eene brug laat springen, is de toegang vernield,
7 maar dan is toch ook tevens de uitgang vernield, als de
oorlogskans soms later verkeert. Het is beter stelregel, de
bruggen zoolang te behouden als eenigzins mogelijk is.
Wanneer deze beschouwingen in verband gebragt worden,
. met de lijnen die in dezen § Lr. ct ter verbinding van
het centraal spoorwegpunt met alle provinciën des rijks
T en met de hoofdlijnen van andere staten zijn voorgesteld,
A ontwaart men dat zij zooveel mogelijk aan de gestelde ver-
eischten zouden beantwoorden.
De met de hoofdrivieren evenwijdige Zeeuwsch~Limbur­
sche lijn zou eene voor dit stelsel wenschelijk noordelijken