HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 60

JPEG (Deze pagina), 672.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

j ~ ·· -~~~-we
ll
il
il
~­ 58 ­-

door verijdelen de stelsels van militaire defensie, die men
tot nu toe als de beste heeft geacht, daar deze gegrond
i zi_jn op het denkbeeld, dat een vijand tijd noodig heeft, om
zich tot den aanval voor te bereiden, althans zeker, om '
zijne troepen aan te voeren en dus ook tijd aan den ver-
dediger laat om zich te wapenen. Bij het aanwezen van
spoorwegen, die naar het buitenland leiden, vervalt dat
denkbeeld, want een vijand behoeft tijd noch voorbereiding, {
om als bij verrassing voorshands eene kleine doch sterke
ll magt in het hart van het land te werpen, zich van de ge-
wigtigste strategieschc punten te verzekeren, en gestadig,
ij wederom met grooten spoed eene genoegzame krijgsinagt,
‘ om het land geheel te veroveren, aan te voeren. Hij zal
meester zijn, voor nog de verdediger de minste voorberei-
je ding heeft kunnen maken. Die meester is van den spoor-
weg, zal in de toekomst meester van het land zijn. Vooral
in Nederland heeft men daarop te letten, daar het stelsel van
verdediging hoofdzakelijk berust op de innndatiën met ver-
sterkte punten op de gemeeiiseliaj>sii·egeii, een stelsel, dat
ä vooral wegens de inundatiën eenigen tijd ter voorbereiding ’
t vordert. Maar hoe daarvoor te zorgen? Voor een overval
zal men zich het best kunnen hoeden door de spoorwegen,
,,' althans die, welke op de riviers­overgangen aanloopen, onder
het geschut van de grensvestingen te laten loopen en de wer- ,
ken, die alzoo de spoorwegen bestrijken, ten allen tijde ge-
; wapend te houden. Dit kan eenige stuiting, eenig opont­ I
ip houd, veroorzaken. Daar echter zoodanige pnntcn overmees- ‘
terd kunnen worden, zal men den spoorweg, voor zoover
men hem niet noodig heeft voor eigene verdediging, kun-
jj nen onbruikbaar maken; doch ook dit werkt slechts tüde-
lijk, want de vijand voert langs het gedeelte spoorweg in
ll
ji
l
jl
al