HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 59

JPEG (Deze pagina), 619.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

..” 57 ...
von. De hoofdrnagt van schepen voor de rivierverdediging,
zou binnen dc Utrechtsche linie op het ZO(1Cl'il{l{U.l1ïl21l of
den Vaartschen Rijn zijne havenplaats behooron te hebben,
om op de Nedorrijn en de Vaal te kunnen handelen. Als
havonplaats aan dc Vaal zon Nijmegen, in geval die ves-
ting (blijvende bestaan) in goeden staat gebragt word en
_ indien daar ruimte te maken is, het meest geschikt liggen
en anders Gorinchem.
jj De spoorwegen, het snelste vervoermiddel ook voor troe-
pen uitmakende, zijn uit dien hoofde boven alle andere mid-
delen geschikt, om het stelsel van verdediging tot don vol-
t maaktsten staat te verheilbn. Wat de vereisehten zijn voor
een good stelsel van spoorwegen, voor de verdediging des
lands uit het oogpunt van het snelste vervoer, bij exontrieke
krachtsuitoefening uit de linie van Utrecht, behoeft na al het
j voorzegde niet meer aangetoond te worden. Het is gelogen
i .in het centraal punt voor het geheele spoorwogstolsel te
‘ Utrecht.
Het spoorwegstelsel in betrekking tot de krijgsknndo,
geeft nog aanleiding tot eene nadere beschouwing, die hier
i niet mag worden overgeslagen.
De spoorwegen moeten in de toekomst noodwondig groo-
ten invloed uitoefenen op de wijze van oorlog voeren, go-
·4 lijk wij hiervoron gezien hebben bij het stelsel van verdedi-
ging mot oxontrieke krziohtsuitoofening; doch geen minderen
invloed zullen zij uitoefenen op de wijze van aanval. Zij
toch verschaffen de gelegenheid, om groote krijgsmagten met
materieel in een zeer kort tijdsbestek van de verwijdordste
plaatsen aan to voeren en als plotseling in slagorde te stol-
len op punten, die mon voorheen niet bereiken kon, dan
inet opoffering van veel tijd cn krijgsvolk. Zij zullen daar-